Me toetame teie unistusi

Spetsiaalsete teenuste MultiNORi kasutamise Tingimused, mis käsitlevad Soome asutuste finantsteenuseid

 

Need tingimused sätestavad www.multinor.fi spetsiaalsete veebisaitide kasutamise tingimusi, mis sisaldavad teavet Partnerite valitud finantsteenuste ja tugiteenuste osutamise kohta teie valitud Partneriga finantsteenuste lepingute sõlmimisel.

See dokument on ka elektrooniliste teenuste osutamise eeskiri, mis täpsustab eranditult Veebilehelt www.multinor.fi kasutavate krediidivahendusteenuste osutamise meetodit ja tingimusi ning lisaks toetab Kliendi isikuandmete kaitsmise põhimõtteid, lepingu sõlmimise ja lõpetamise tingimusi ja tehniliste teenuste kasutamiseks vajalikke nõudeid Veebilehel. See kirjeldab võimalike kaebuste menetlemise viise ja täidab ka muud seadusega kohustatud teavet.

 

§ 1. MÕISTED

Kui kontseptsioon on kapitaliseeritud käesolevas "www.multinor.fi kasutamise tingimustes" või nende tingimuste alusel koostatud dokumentides, uuringutes ja kirjavahetuses, tuleb eeldada, et neil on järgmine tähendus:


1) Administraator - Inventive Logic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, mille registrijärgne asukoht on Gdańskis (80-386) aadressil ul. Lęborska 3B, kantud Gdański ringkonnakohtu Gdański-Północi ringkonnakohtu peetavasse riikliku kohtute registri ettevõtjate registrisse Gdańskis, Riikliku Kohtu registri VII kaubandusosakonnas, KRS-i numbriga 0000709320, maksukoodiga NIP: 957-09- 36-720, olles Kliendiga sõlmitud Lepingu osapool;

2) Klient - füüsiline isik, juriidiline isik või teovõimeline organisatsiooniline isik, kes on huvitatud Veebisaidil esitletavatest Toodetest ja jättes oma Isikuandmed, sealhulgas kontaktandmed Taotluse kaudu ning Veebisaidi või suhtlusportaalide muude funktsioonide kaudu Toodete kasutamiseks või nende tingimustega tutvumiseks; Füüsilisest isikust Kliendil, kes kasutab Veebisaiti ja Veebisaidil pakutavaid Tooteid eesmärkidel, mis pole otseselt seotud tema äritegevusega, on tarbija staatus;

3) Veebisait - tähendab Interneti-lehti - nendel veebisaitidel www.multinor.fi saadaolevad eriteenused ja funktsioonid, mis on saadaval eelkõige elektroonilistel aadressidel: www.multinor.fi, samuti funktsioonid ja andmed, mis tehakse Kliendile kättesaadavaks pärast saadetud lingi kasutamist või spetsiaalse teenuse kaudu suhtlusvõrgustike alamlehed (nt Facebook);

4) Taotlus - tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks Veebisaidil, sotsiaalvõrgustikus või muudel lehtedel, millel Veebisait oma funktsiooni täidab, Kliendi poolt vajalike andmete alamjaotuse lisamisega või valitud Toote rakenduse abistava alamjaotuse esitamisega ja personaliseeritud Pakkumise vastuvõtmisega Partneri valitud Toote, eriti Isikuandmete ja kontaktandmete, samuti Teenuse täitmiseks vajaliku teabe eest;

5) Isikuandmed - kogu teave, mis võimaldab tuvastada füüsilisest isikust Kliendi ja mida Klient edastab Haldajale (või Eksperdile) - eriti Veebisaidi kaudu või telefoni teel, samuti andmed tema perekonna, rahalise seisu, tööalase olukorra jms;

6) Teenus - mis tahes teenus, mida Administraator osutab Kliendile Lepingu alusel, kasutades oma ressursse või konsultantide ja Eksperdi ressursside abil, eriti Veebisaidi funktsioonide või muude sidevahendite kaudu; , sh e-posti teel, telefoni teel SMS-i, VoIP või muude Interneti-kommunikaatorite kaudu - vastavalt Kliendi soovidele ja vajadustele;

7) Toode - finantsteenus, eriti laen, krediitkaart või -laen, kindlustusteenus või muu teenus, mille põhilised, tutvustavad parameetrid on esitatud Veebisaidi kaudu;

8) Pakkumine - Partneri koostöös Asutusega koostatud ettepanek sõlmida Kliendi poolt Asutusega Tooteleping, mis on Kliendile e-posti teel või Veebisaidi kaudu kättesaadavaks tehtud - pärast Isikuandmetel põhineva Taotluse täitmist Kliendi esitatud teavet; kahtluste vältimiseks on Pakkumine üksnes teavitamise eesmärgil ja see ei ole Tsiviilseadustiku raames siduv pakkumine;

9) Ekspert - MultiNOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, mille registrijärgne asukoht on Gdańskis (80–386) aadressil ul. Lęborska 3B, kantud Gdański ringkonnakohtu Gdański-Północi ringkonnakohtu peetavasse riikliku kohtute registri ettevõtjate registrisse Gdańskis, Riikliku Kohtu registri VII kaubandusosakonnas, KRS-i numbriga 0000546209, maksukoodiga NIP: 584-273- 49-23, REGON: 222044787;

10) PartnerOy Salus Group Ab, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsingfors, Finlandia, Nr org. 2765805-6

11) Asutus - üksus, kelle üksikasjalikud pakkumised konkreetsete Toodete tingimuste kohta esitab Partner Kliendile Veebisaidi kaudu;

12) Leping - Kliendi poolt Administraatoriga vahemaa tagant, ilma poolte samaaegse viibimiseta, sõlmitud Teenuste osutamise leping, mis kinnitatakse elektrooniliselt MultiNOR-i poolt Kliendi antud e-posti aadressile saadetud sõnumis;

13) Tingimused - käesolev "www.multinor.fi kasutamise Tingimused Soome asutuste finantsteenuste osas"

 

§ 2. TEENUSE KASUTAMISE ÜLDEESKIRJAD

1. Veebisaiti kasutades ja Taotlust sisestades kinnitab Klient, et on tutvunud Tingimustega, nõustub nende sätetega ja kohustub neid järgima. Samuti kinnitab Klient Tingimuste lugemise ja nende aktsepteerimise fakti, märkides linnukese väljale avaldusega: "Olen tutvunud ja nõustun eriteenuste www.multinor.fi ja Soome asutuste finantsteenuste kasutamise Tingimustega ja kohustan neid täitma"..

2. Veebisait teenindab Administraatorit eelkõige Partneri pakutavate Toodete tutvustamiseks ja võimaldab Kliendil huvi korral Toodete vastu, Administraatoriga ühendust võtta, Tootega taotlemise protsessis Kliendiga teavet vahetada ja muid tegevusi osana Teenuste osutamisest. Administraator pakub Partnerile ainult ruumi ja funktsioone, mis võimaldavad Tooteid esitleda ja isikupärastatud Pakkumisi koostada, ning toetab ainult Kliente selles protsessis, võttes arvesse Tingimustes kirjeldatud reegleid.

3. Kõik tooteid pakkuvad Asutused määravad oma Toodete andmise ja kasutamise tingimused ise, seetõttu peaks Klient enne asutusega Toote lepingu sõlmimist kindlasti tutvuma kõigi Pakkumise tingimuste ja muude kohaldatavate tingimustega. dokumendid - näiteks määrused, tariifitasud ja komisjonitasud.

4. Klient tunnistab, et Administraator pakub Teenustele sisulist tuge ja koostöös Eksperdiga. Eksperdil ja tema konsultantidel on õigus pöörduda Kliendi poole kõigis Teenuste osutamisega otseselt seotud küsimustes, millega Klient nõustub.
5. Lepingu objektiks on Teenuste osutamine - mis koosnevad või võivad koosneda järgmistest:

1) illustreeriva laenukalkulaatori ja muude sarnaste funktsioonide pakkumine Veebisaidil,

2) abi konkreetse Toote Pakkumise ettevalmistamiseks ja selle jaoks informatsiooni Taotlusesse sisestamiseks,

3) Kliendi andmete edastamine Partnerile Pakkumiste ettevalmistamist ja esitamist võimaldaval viisil,

4) Partneri koostatud Pakkumiste sisu tutvustamine Kliendile Veebisaidil,

5) Pakkumiste sisuga seotud praeguste kahtluste selgitamine - arvestades Kliendi vajalikkust ning Administraatori või Eksperdi võimekust,

6) abi valitud Toote avalduse täitmisel Asutuse veebisaidil või kaugtoodete lepingu sõlmimisel - kui Klient on sellisest vajadusest teatanud.

6. Administraator osutab Teenuseid Kliendile tasuta. Administraator ei võta Kliendilt Teenuste täitmise eest tasu. Administraator teatab aga, et kui Klient sõlmib Veebisaidil valitud Pakkumise põhjal Asutusega kokkuleppe, saab Administraator Partnerilt tasu.

7. Veebisaidil olevad andmed Toodete või elektroonilise kirjavahetuse kohta on informatiivsed ja näitlikud ning ei kujuta endast pakkumist Tsiviilseadustiku tähenduses ega pruugi olla Administraatori või mõne muu üksuse vastu esitatud nõuete aluseks.

8. Klient tunnistab, et Administraator ega Ekspert pole ühegi Pakkumise autorid ega ole Kliendile pakkujad. Administraator edastab Pakkumisi ainult Partneri koostatud Toodetele, lepingud sõlmitakse selle asemel juba väljaspool Veebisaiti. Klient ei saa seetõttu nõuda Administraatorilt lepingu sõlmimist esitatud Pakkumise tingimuste või muude sellega seotud nõuete alusel.

9. Kahtluste vältimiseks osutatakse, et Administraator ja Ekspert ei ole ühegi Kliendi poolt Partneri koostatud Pakkumise alusel sõlmitud lepingu, mille Klient valib, osapool. Kõigis Pakkumistes sätestatud tingimustel iga Toote kasutamist käsitlevas lepingus sisaldab Klient ainult Asutusega - võimalusel Partneri kaudu ja võimalike selgituste jaoks (sisuline tugi) - Administraatori konsultante (või Eksperdi). Administraator ja Ekspert ei vastuta Partneri mis tahes tegevuse ja tegematajätmise eest ning selle eest, kuidas ja kuidas Asutus Institutsiooni Toote lepingut realiseerib, lepingut ei täida või muul viisil Institutsiooni rikub.

Kõik Toodete ja Pakkumiste finantsparameetreid käsitlevad andmed edastab eranditult Partner - koostöös Asutusega. Administraator ei taga Partneri poolt Veebisaidi või Eksperdi poolt pakutavate muude kontaktvormide kaudu Partneri poolt valitud valitud asutuste Pakkumiste täpsust ega õigsust.

 

§ 3. Juurdepääs teenusele. Võtke ühendust administraatori ja ekspertidega

1. Administraator osutab Teenuseid ainult eemalt - kasutades side- ja infosüsteemi, st Veebisaidi ja elektronposti ja muude sidevahendite kaudu, eriti telefoni, SMS-i, VoIP-i või muude kiirsõnumite kaudu - vastavalt Kliendi soovidele ja eelistustele. Osa Veebisaidi funktsionaalsusest on saadaval ainult pärast e-postiga Kliendile saadetud lingi kasutamist või pärast sisselogimist.

2. Juhtumi korral ja seoses Veebisaidil pakutavate Teenuste pakkumisega võetakse ühendust Administraatori või Eksperdiga ainult ühel järgmistest vormidest:

1) e-posti teel Administraatori aadressil info@multinor.fi või muul Kliendi juhtumit läbi viiva nõustaja otsesel e-posti aadressil - Administraatori või Eksperdi nimel,

2) telefoni teel esmaspäevast reedeni kell 8.00-16.00 järgmistel telefoninumbritel:

Inglise keelt kõnelevad kliendid: +358 (9) 42704782,

helistava Kliendi telefonikõne korral sama suunakoodi piires võetakse liitumistasu tavalise telefoniühendusena vastavalt teenusepakkuja tariifipaketile; kui Klient võtab telefonitsi ühendust mõne muu suunakoodiga kui see, milleks ta on, võib tal tekkida telefonikõnega seotud lisatasu vastavalt teenusepakkuja tariifile.

3) Veebilehe lehel asuva kontaktvormi kasutamine.

3. Veebisaidi kasutamise ja Teenuste pakkumise ning sellel veebisaidil esitletud Toodete ja Pakkumiste kasutamise tingimus on ette nähtud Kliendile, kellel on arvutiseadmed või muu elektrooniline seade koos installitud ja ajakohase tarkvaraga, mis võimaldab Veebisaitide sirvimist ja juurdepääsu veebisaidile Internet ja õigesti konfigureeritud e-posti konto.

4. Administraator aitab tagada Klientidele pideva juurdepääsu Veebisaidile ja Teenustele. Administraator ei taga siiski Veebisaidi kõigi või osa funktsioonide püsivat ja katkematut korrektset toimimist ilma vigadeta. Administraator ei vastuta kahjude või saamata jäänud kasumi eest, mida Kliendid kannavad Veebisaidile juurdepääsu katkemise tõttu, eriti kui need on põhjustatud Administraatorist sõltumatutest teguritest, sealhulgas eelkõige vääramatu jõud, Interneti-võrgu tõrked, samuti kui seadme või Kliendi tarkvara puudused või kokkusobimatus Veebisaidi või selle funktsioonidega.

5. Administraator jätab endale õiguse peatada või piirata Veebisaidi kõiki või osa funktsioone, samuti lisada, muuta, täiendada või kustutada Veebisaidile paigutatud andmeid, sisu ja teavet - igal ajal ilma põhjusi esitamata ja Kliente teavitamata. nende muutuste kohta.

6. Kliendil on keelatud edastada Veebisaidi ja Taotluse kaudu ning kasutada muid Administraatori või Eksperdiga suhtlemisvahendeid - sealhulgas e-kirju, kiirsõnumitoojaid, telefoni- ja SMS-sõnumeid - ebaseaduslikku sisu, sealhulgas isiklikku sisu rikkuvat sisu kolmandate isikute õigused, keelatud teo õhutamine, samuti halvad või solvavad avaldused Administraatorile, Eksperdile, Partnerile, Asutustele ja nende konsultantidele.

7. Veebisaidi sisu ja selles sisalduvad andmed, samuti Veebisaidil avaldatud kaubanimed, kirjeldused ja kaubamärgid on seadusega kaitstud ning selle mis tahes kasutamine võib toimuda ainult Administraatori või muu isiku eelneval kirjalikul nõusolekul. asjakohane üksus, sealhulgas nende omanik.

8. Administraator jätab endale õiguse keelduda Teenuste osutamisest Klientidele, kes rikuvad Tingimuste sätteid - või Lepingust taganeda igal ajal, eriti järgmistel juhtudel:

1) Tingimuste rikkumisest - sealhulgas eelkõige ebaseadusliku sisu edastamise keelu kohta - teadmise korral;

2) kui Administraator kogub teavet või on põhjendatud kahtlus, et Klient esitas osutatavate teenuste käigus Administraatorile, Eksperdile, Partnerile või Asutusele valeandmeid - Taotluse kaudu või muul viisil või kui Klient eksitas ühte eelnimetatud üksustest;

3) kui Klient kontakteerub Administraatori, Eksperdi, Partneri või Asutusega sotsiaalse kooseksisteerimise põhimõtteid järgides, eriti kui Administraatorilt või Eksperdilt nõutakse Lepingu reguleerimisalast välja jäävate tegevuste või teenuste osutamist või Administraatori või Eksperdi õhutamist osutada Teenust nii, et selle tulemust saaks kasutada ebaseaduslikult või Teenuse kavandatud kasutamise vastu;

4) kui Administraatori mõistliku hinnangu kohaselt osutavad Kliendi esitatud või Administraatori või Eksperdi enda seatud asjaolud Teenuse objektiks oleva asja keerulist või eriti keerulist või mittestandardset olemust või Teenuse suhtes, eriti (kuid mitte ainult), kui Teenuste keerukus nõuab tööd, mis on Teenuse pakutavale hinnale ebaproportsionaalne.

 

§ 4. TEENUSTE OSUTAMISE EESKIRJAD

1. Kliendi poolt temaga kontakteerumist võimaldavate Kliendi andmete esitamine - sealhulgas vähemalt nimi, e-posti aadress või telefoninumber ja tahteavaldus Lepingut siduda, aktsepteerides § 2 sek. 1 (või Kliendi sõnaselge tahteavaldus Lepingu järgimise kohta telefonivestluse ajal) tähendab Lepingu sõlmimist Administraatoriga vastavalt käesolevatele Tingimustele.

2. Administraator osutab Teenuseid ainult Kliendi edastatud andmete, dokumentide ja teabe ning seletuste alusel, seetõttu on Teenuste osutamiseks vajalik põhitingimus tõhus suhtlemine Kliendiga. Teenuste osutamiseks ja mis tahes Isikuandmete Administraatorile edastamiseks vajalik on Kliendi poolt tehtud avaldus, märkides ruutu linnukesega: "Nõustun andmete töötlemisega Inventive Logic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa registrijärgses asukohas. Gdańskis (80-386) aadressil ul. Lęborska 3B, kantud Gdański ringkonnakohtu Gdańsk-Północi ringkonnakohtu peetavasse riikliku kohtu registri ettevõtjate registrisse, riikliku kohtu registri VII kaubandusosakond, KRS-i number 0000709320, maksukood NIP: 957-09-36-720 minu valitud toodete ja eriteenuste www.multinor.fi pakutavate toodete pakkumiste esitamiseks ning selliste teenuste turunduseesmärkide jaoks ning nende andmete edastamiseks Eksperdile - MultiNOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, registrijärgne asukoht Gdańskis (80-386) aadressil Lęborska 3B, sisenenud Gdański ringkonnakohtu Gdańsk-Północi ringkonnakohtus peetava riikliku kohtute registri ettevõtjate, riikliku kohturegistri VII kaubandusosakond, KRS-i number 0000546209, maksukoodiga NIP: 584-273-49-23, ja hilisem üleandmine Partnerile - Oy Salus Group Ab, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsingfors, Finlandia, Nr org. 2765805-6, Soome ja asutused, kelle pakkumised valin, et esitada pakkumisega hõlmatud toote kohta taotlus ja sõlmida leping. Mulle on teatatud, et minu isikuandmete haldaja on Inventive Logic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, mille registrijärgne asukoht on Gdańsk (80-386), ul. Lęborska 3B, kantud riikliku kohtu registri ettevõtjate registrisse, mida peab Gdański-Północi ringkonnakohus Gdańskis, Rahvuskohtu registri VII kaubandusosakond, KRS-i numbriga 0000709320, maksukoodiga NIP: 957-09- 36-720 (Administraator) ja isikuandmete töötlemine toimub vastavalt isikuandmete kaitset käsitlevatele sätetele. Samuti juhendati mind, et andmete esitamine on vabatahtlik, kuid Teenuste rakendamiseks vajalik ning et mul on igal ajal õigus oma andmetele juurde pääseda ja neid parandada ning Administraatorilt nõuda antud isikuandmete eemaldamist. Kogutud andmeid töödeldakse ja edastatakse teistele üksustele ainult ülalnimetatud eesmärkidel".

3. Administraatori poolt praegu pakutavate Teenuste tüüp ja ulatus ning nende rakendamise üksikasjalik viis on kirjeldatud Veebisaidil ja neid võidakse vastavalt käesolevatele Tingimustele muuta.

4. Mõistliku aja jooksul, kohe pärast Tingimuste aktsepteerimist ja / või Lepingu sõlmimist, saab Klient Administraatorilt lepingu vormis kinnituse e-posti aadressil mis on antud Taotluses, st ühe või mitme, kinnituse lepingu kohta. e-kirjad, mis sisaldavad eeskätt käesolevaid Tingimusi ja ajutist avaldust Lepingust taganemise kohta. Tingimustega nõustumisel ja Lepingu sõlmimisel nõustub Klient elektrooniliselt kinnitama Kliendi Lepingu sõlmimist.

5. Administraatori Teenuste abil Pakkumise saamiseks valib Klient teda huvitava Toote ja täidab Veebisaidil vastava Taotluse, andes vajaliku teabe, sealhulgas Isikuandmed, ja saates vajadusel vajalikud dokumendid. Teenuste korrektse täitmise võimaldamiseks ja Kliendile Pakkumiste edastamiseks esitab Klient avalduse, mille tekst on järgmine: "Nõustun saama Administraatorilt, st Inventive Logic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, mille registrijärgne asukoht on Gdańskis. (80-386) aadressil ul. Lęborska 3B, kantud riikliku kohtu registri ettevõtjate registrisse, mida haldab Gdański-Północi ringkonnakohus Gdańskis, riikliku kohtu registri VII kaubandusosakond, KRS-i number 0000709320, maksu identifitseerimisnumber NIP: 957-09-36-720 ja Expert - MultiNOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, registrijärgne asukoht Gdańskis (80-386) aadressil ul. Lęborska 3B, kantud Gdański ringkonnakohtu Gdański-Północi ringkonnakohtu peetavasse riikliku kohtu registri ettevõtjate registrisse Gdańskis, riikliku kohtu registri VII kaubandusosakonnas, KRS-i numbriga 0000546209, NIP-numbriga: 584-273-49-23 , äriteave elektrooniliste teenuste osutamise kohta antud e-posti aadressile toodete tähenduses, mis on seotud eriteenuste www.multinor.fi vahendusel pakutavate toodete ja teenustega ning Administraatori, Eksperdi või nende partnerite poolt mulle muude toodete või teenustega seotud toodete pakkumisega ja pakkumisega eriti Soomes viibimise ja töökoha suhtes".Selle avalduse esitamine on vabatahtlik, kuid Teenuste elektrooniliseks osutamiseks vajalik.

6. Administraator ei tee üksikute Toodete kohta esialgseid, tutvustavaid pakkumisi, eriti ei teosta ta Toodete esialgseid kulude kalkulatsioone, mis põhinevad Kliendi esitatud üksikasjalikel andmetel ja vajadustel, st lisaks lihtsustatud funktsioonidele ja simulatsioonidele, mis on avalikult kättesaadavad Veebisaidil ning ei kontrolli ega hinda Kliendi krediidivõimet.

7. Pärast Veebisaidilt huvitava Toote valimist suunatakse Klient vastavale alamlehele, kus ta täidab Taotluse, milles ta pakub teavet, sealhulgas Isikuandmeid, mis on vajalikud Teenuste osutamiseks ja toimingute tegemiseks et sõlmida asutusega Toote leping. Pakutav teave, mis on vajalik Teenuse nõuetekohaseks täitmiseks, sisaldab eelkõige: ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit ja e-posti aadressi, samuti kõiki isiklikke ja identifitseerimisnumbreid ning - sõltuvalt Partneri või Asutuse nõuetest - vajalikku teavet Kliendi krediidivõimelisuse hindamiseks jne. Kliendilt võidakse ka igal ajal korduvalt paluda täita Taotlusel olevad andmed.

8. Administraator ei võta Klientidelt vastu dokumente, mis ei ole elektroonilised.

9. Sobival ajal saadab Administraator Kliendile taotluse lingi e-posti, SMS-i või mõne muu meetodi abil. Taotluse täitmise ja Pakkumise valiku võib teha või jätkata ka hiljem telefoni teel - konsultandi abiga.

10. Pärast Taotluse täitmist -Tootetaotlust- Kliendi nõusolekul saadab Administraator selle Partnerile (koos selles etapis vajalike dokumentidega) ja Partner edastab selle seejärel Asutusele. See nõusolek on vabatahtlik, kuid vajalik Teenuse tõhusaks ja korrektseks rakendamiseks ning seda võib väljendada järgmise avalduse esitamisega: "Nõustun Administraatori üleviimisega Oy Salus Group Ab, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsingfors, Finlandia, Nr org. 2765805-6, Soome (partner) Taotluselt pärinevate andmete ja muude minu edastatud Isikuandmete ning minu poolt valitud Toote Taotluse täitmiseks vajaliku teabe kohta, mille suhtes see Taotlus kehtib, ja seda nõuab Partner st volitan Partnerit esitama minu nimel ühe või mitme Asutuse jaoks selle Toote kohta taotluse - Partneri valikul".

11. Vajalike Isikuandmete ja muu Kliendilt nõutava teabe ulatus sõltub Klienti huvitava Toote olemusest, samuti on see seotud Soome määrustestega ja konkreetsete Asutuse standarditest. Administraator, Ekspert või Partner võib enne Pakkumise esitamist või Toote Lepingu sõlmimist Taotluse kaudu Kliendile esitada esialgse, minimaalse teabe ja Teenuse osutamiseks vajalikud dokumendid, samal ajal väidab Administraator, et loetelu ei pea olema täielik või eksklusiivne ning andmete, teabe ja dokumentide täielikkuse ja õigsuse lõplik hindamine peaks alati toimuma Partneri ja Asutuse vahel. Kahtluste vältimiseks möönab Klient, et sõltuvalt konkreetse Kliendi juhtumi asjaoludest võib osutuda vajalikuks, et ta esitaks täiendavaid dokumente, mis pole loetletud Veebisaidil või Taotluses, kui haldur esitab vajalike teabe või dokumentide olemasolu, kinnitab Klient Taotluse järgmisele lehele minnes, et on tutvunud Teenuse osutamiseks vajalike dokumentide loeteluga ja nõustub sellega.

12. Mõlemal juhul tegutseb Klient Asutusega konkreetse Toote kohta Lepingu sõlmimiseks või Teenuse osutamise võimaldamiseks vastavalt Pakkumise tingimustele ja nõuetele ning Asutusele sobivale korrale. Toote taotlemisprotsess erineb seetõttu olenevalt Asutusest, mistõttu võib kogu Teenuse juurutamise ajal, sealhulgas ka kogu Protsessi vältel, Klient kasutada ka telefonikonsultante, kes aitavad tal Taotlust täita.

13. Konsultandid võivad protsessi kontrollimiseks ning Kliendile abi ja võimalike selgituste saamiseks mitu korda Kliendiga ühendust võtta, st konsultant võib protsessi igas etapis helistada Kliendile telefoni- või VoIP-kõne ja / või saata e- kirja või SMSi. Klient väljendab ülaltoodud nõusolekut käesolevate Tingimustega nõustumisega ja esitab järgmise avalduse: "Nõustun Administraatori kasutamisega, st Inventive Logic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, mille registrijärgne asukoht on Gdańskis (80-386), aadressil Lęborska 3B., kantud Gdański ringkonnakohtu Gdańsk-Północi ringkonnakohtu pidama riikliku kohtute registri ettevõtjate registrisse, Riikliku Kohtu registri VII kaubandusosakond, KRS-i numbriga 0000709320, maksukoodiga NIP: 957-09-36- 720 ja ekspert - MultiNOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, mille registrijärgne asukoht on Gdańskis (80-386) aadressil Lęborska 3B, kantud riikliku kohtu registri ettevõtjate registrisse, mida haldab Gdański ringkonnakohus Gdańsk-Północ. Riikliku kohturegistri VII kaubandusosakond, KRS-i number 0000546209, NIP-numbriga: 584-273-49-23, telekommunikatsioon teatised lõppseadmed ja automatiseeritud süsteemid, mis nõuavad otseturunduse eesmärke kunsti alal. Telekommunikatsiooniseaduse artikli 172 punkt 172, eriti mis puudutab tooteid, mis on esitatud www.multinor.fi-is, ning lisaks Administraatori, Eksperdi või nende Partnerite poolt mulle tutvustamiseks ja pakkumiseks muid Tooteid või Teenuseid, mis on eriti seotud Soomes viibimise ja töötamisega". Avaldus on vabatahtlik, kuid Teenuste osutamiseks vajalik - telekommunikatsiooniseadmeid kasutavate Pakkumiste esitamine.

14. Telefonikõnesid saab salvestada, kui vestluse salvestamise ajal teavitatakse Klienti selle algusest. Kui Klient ei nõustu vestluse salvestamisega, peaks ta kasutama Veebisaidil olevat Taotlust või pöörduma Administraatori poole muul viisil. Administraator võib Kliendiga kohtumise sõlmida ka Interneti-sõnumite abil, mis võimaldab jagada Kliendi arvutiekraani (nt Skype) - Administraator ei säilita selliste videokõnede andmeid ega salvestusi.

15. Administraator võib krediidireitingu ja krediidivõime esmaseks hindamiseks edastada Isikuandmeid ja Kliendi edastatud andmeid määratud kolmandale isikule - Kliendi eelneval nõusolekul, mis on väljendatud avalduses, milles öeldakse järgmist: "Nõustun Administraatoriga, st Inventive Logic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, mille registrijärgne asukoht on Gdańskis (80-386) aadressil Lęborska 3B, on kantud Gdański ringkonnakohtu Gdańsk-Północi hallatava riikliku kohtu registri ettevõtjate registrisse Gdański VII kaubandusosakonda. Isikuandmed ja teave, mille ma edastasin Experian AS-ile, reg.nr 881 917 122, Karenslyst Alle 6, KRS-i numbriga 0000709320, maksukoodiga NIP: 957-09-36-720. , Postboks 5275, Majorstuen, 0303 Oslo, minu krediidivõime esialgse hinnangu küsimiseks, mis on vajalik Lepingu sõlmimiseks ühele eriteenuste MultiNOR pakutavatest Toodetest ja volitavad Administraatorit esitama sellise päringu ja vastuse kättesaamise, mis võib sisaldada pangasaladust moodustavat teavet ja mis on abiks minu krediidivõime ja krediidiriski esmasel hindamisel. Nõustun selle teabe avaldama ka Ekspert - MultiNORi Administraator, kelle asukoht on Gdańskis (80-386) aadressil ul. Lęborska 3B, kantud Gdański ringkonnakohtu Gdański-Północi ringkonnakohtu peetavasse riikliku kohtu registri ettevõtjate registrisse Gdańskis, riikliku kohtu registri VII kaubandusosakonnas, KRS-i numbriga 0000546209, NIP-numbriga: 584-273-49-23 , Partnerile - Oy Salus Group Ab, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsingfors, Finlandia, Nr org. 2765805-6, Soome ja minu valitud Asutuse Toote pakkumise ettevalmistamiseks ja Toote Lepingu sõlmimiseks". Samuti tunnistab Klient, et ka Partner ja Asutus võivad nõuda Kliendi uuesti kinnitamist. krediidivõime - nii üksuse (Experian) kui ka teise - nt Bisnode - poolt, tegutsedes veebisaitidel https: /www.experian.no/ ja https://www.bisnode.no/ ning sellel mitmel viisil saadaolevatel tingimustel päringud sama inimese kohta antud süsteemides võivad nad vähendada krediidiskoori ja kui Klient on nendes süsteemides või Asutuste süsteemides negatiivselt kinnitatud - isegi ajutine blokeeriming antud Kliendile laene anda, milliste asjaoludele või tagajärgede eest Administraator ja Ekspert ei vastuta.

16. Pärast teabe saamist selle kohta, kuidas Asutus tunnistab rakenduse äratundmist, edastab administraator Kliendile viivitamata parimad Pakkumised või teabe rakenduse negatiivsete uuringute kohta - telefoni, VoIP, SMSi, e-posti või Veebisaidi kaudu.

17. Pakkumise muutmine (nt Tootega seotud summad või kuupäevad) on Kliendi soovil võimalik, kuid see nõuab Partneri ja Asutuste poolt Taotluse uuesti läbi vaatamist, mis võib Toote taotlemise protsessi pikendada. Paragrahvi säte Eespool toodud punkti 16 kohaldatakse vastavalt.

18. Asutused või nende nimel tegutsev Partner võivad mis tahes etapis küsida lisadokumente ning varasema võlgnevuse refinantseerimise korral võidakse nõuda, et Klient täiendaks spetsiaalset lisataotluse (tabel).

19. Klient tunnistab, et Asutused sõlmivad Toote Lepinguid reeglina elektroonilise allkirjaga, nn BankID-ga. Administraator saadab Kliendile õigeaegselt juhised elektroonilise allkirja esitamiseks. Klient tunnistab, et ainult mõned Asutused nõustuvad Tootelepet kirjalikult allkirjastama, seetõttu võib elektroonilise allkirja (eID) puudumine piirata Pakkumiste valikut ja takistada konkreetse Tootega Lepingu sõlmimist.

20. Konsultant võtab pärast Pakkumiste kättesaadavaks tegemist õigeaegselt Kliendiga ühendust, et kontrollida, kas Klient on Asutusega edukalt lepingu sõlminud. Mis tahes probleemide korral võib konsultant tingimustes kirjeldatud tingimustel aidata Kliendil Asutusega lepingut sõlmida ning teadmiste ja võimaluste osas selgitada asutuse protseduuri ja konkreetsete tegevuste olulisus.

21. Pärast Partnerilt kinnituse saamist, et Asutus käivitab Toote (nt palgapäevalaenud), teavitab Administraator sellest viivitamatult Klienti.

 

§ 5. TARBIJAKRITEEDI KÄSITLEVAD ERIEESKIRJAD

1. Tingimuste käesoleva paragrahvi 5 sätteid kohaldatakse ainult juhul, kui Veebisaidil esitletav Toode on tarbimislaen tarbijakrediidi seaduse 12. mai 2011. aasta seaduse (2016. aasta seaduste väljaanne, punkt 1528) tähenduses ja selle hilisemad muudatused) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta direktiiv 2008/48 / EÜ tarbijakrediidilepingute ja nõukogu direktiivi 87/102 / EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 22, 22.05.2008, lk 66).

2. Kõik Tooted ja teave Toodete kohta, mille lõikes 1 nimetatud õigusaktide sätted on ette valmistatud üksnes Partneri või Asutuse poolt, ning Administraator ja Ekspert ei vastuta nende eest.

3. Veebisaidil olevad reklaamid ja teave tarbijakrediiditoodete kohta sisaldavad andmeid tarbijakrediidi maksumuse, eriti intressimäära kohta, mida tarbija annab üheselt mõistetaval, arusaadaval ja nähtaval viisil:

1) laenu intressimäär koos teabega selle kohta, kas see on fikseeritud intressimäär, muutuv või kas kehtivad mõlemad määrad; see teave antakse koos laenu kogumaksumuses sisalduvate tasude eraldamisega;

2) laenu kogusumma;

3) tegelik aastane intressimäär.

4. Vajaduse korral täpsustatakse ka Lepingu kestus, Kliendi poolt makstav kogusumma ning osamaksete ja muude seadusega nõutavate osade summa.

5. Eelnevates lõigetes 3 ja 4 nimetatud teave antakse Veebisaidil ja Pakkumises Partneri või Asutuse koostatud esindusliku näite alusel.

6. Asutus või Partner määrab Kliendi poolt eelistatud Toote komponentide kohta saadud teabe põhjal tegeliku aastase intressimäära ja Kliendi makstava kogusumma. Kui Klient sellist teavet ei esita, määrab Asutus või Partner esindusliku näite alusel tegeliku aastaintressimäära ja Kliendi poolt makstava kogusumma.

7. Klient tunnistab, et halduril ja eksperdil on ainuvõimalus osutada lepingu esemeks olevaid teenuseid - mida on veebisaidil ja käesolevates tingimustes kirjeldatud üheselt, arusaadavalt ja nähtavalt, kuid kellel pole volitusi osutada partneri või asutuse nimel tehtavad õigusakte.

8. Klient tunnistab, et asutuselt võidakse nõuda kliendi krediidivõime hindamist. Krediidivõimelisuse hindamisel võetakse aluseks teave - kliendilt saadud isikuandmed või teave, mis on saadud asjakohastestest andmebaasidest või asutuse andmekogumitest (vajaduse korral). Kliendilt võidakse nõuda, et asutuse nõudmisel - partneri, administraatori või eksperdi poolt esitatud - esitada kõik krediidivõimelisuse hindamiseks vajalikud dokumendid ja teave. Kui võlausaldaja on pank või muu asutus, kellel on seaduslik luba anda laene, tehakse krediidivõimelisuse hindamine vastavalt nende üksuste suhtes kohaldatavatele üksikasjalikele eeskirjadele.

9. Haldaja, ekspert ja partner ei kontrolli kliendi lõplikku krediidivõimelisust - välja arvatud § 4 lõikes 4 kirjeldatud esialgne kontroll ja ei vastuta selliste testide tulemuste ja usaldusväärsuse eest.

10. Institutsioon võib keelduda tarbijale tarbimislaenu või mõne muu toote lepingu andmisest, mille eest haldaja ja ekspert ei vastuta.

11. Partner või võimaluse korral administraator või ekspert annab kliendile selgitusi tarbijakrediidilepingu sõlmimisel antava teabe ja sõlmitava lepingu sisu kohta - viisil, mis võimaldab otsust sõlmida leping (kasutades Pakkumist). Olenemata ülaltoodust on klient kohustatud viivitamatult teatama kõigist sellega seotud kahtlustest.

12. Klient võib esitada avalduse tasuta tarbijakrediidilepingu projekti saamiseks, kui asutus või partner leiab, et klient vastab valitud asutuse poolt talle tarbijakrediidi andmise tingimustele. Administraator ja ekspert ei anna kliendile tarbijakrediidi andmise tingimuste täitmisele siduvat hinnangut ega võta vastu otsust selle andmise kohta, seetõttu tuleks eelmises lauses nimetatud ettepanekud adresseerida kõigepealt partnerile või asutusele.

13. Enne esitatud pakkumise alusel lepingu sõlmimist võib klient saada teabevormi, mis sisaldab üksikasjalikku ja konkreetset teavet pakkumise tingimuste kohta.

14. Toodet tarnivad (sellega seotud teenuseid pakkuvad) üksused, kellega partner teeb koostööd veebisaiti kasutavate klientide jaoks pakkumiste ettevalmistamisel, eriti: Northmill Oy - org.nr. 2680454-1, Aadress: Bulevardi 14A8, 00120 Helsinki, Resurs Bank AB Suomen osa- org.nr. 2110471-4, Aadress: Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa.

§ 6. VASTUTUS

1. Administraator kohustub Teenust osutama, tegutsedes kutseliselt üksuselt nõutava hoolikusega - tuginedes üksnes Kliendi esitatud andmetele ja teabele.

2. Administraator väidab, et ta ei vastuta tagajärgede eest, mis tulenevad Kliendi poolt Taotluse kaudu Teenuste osutamisel valede, mittetäielike või valikuliste andmete esitamisest või Administraatorile või Eksperdile muul viisil Pakkumise ettevalmistamiseks edastatud andmete esitamisest, ei vastuta, sealhulgas eriti Kliendi tekitatud kahjude või saamata jäänud kasumi eest, sealhulgas eelkõige Kliendi mitterahuldavate Pakkumiste või Kliendi poolt Toote kohta keeldumise või negatiivse arvestamise eest.

3. Administraator ei taga, et Veebisaidil või Partneri koostatud Pakkumises sisalduvates andmetes pole vigu ja ta ei vastuta Kliendi otsuste või toimingute tegematajätmistel, sealhulgas nende kasutamisel tekkivate tagajärgede eest rahaliste tagajärgede eest.

4. Administraator ei vastuta Veebisaidil olevate finantsandmete ja pangapakkumiste ajakohasuse ja õigsuse eest. Klient tunnistab, et selle sisu on koostanud ainult Partner koostöös Asutusega ja Administraator koostab Veebisaidil ainult koha selle avaldamiseks.

5. Klient tunnistab, et Administraator ei mõjuta kolmandate osapoolte - sealhulgas Partneri ja Asutuse - kiirust ja tegutsemisviisi ning Kliendi tulemuste positiivne tunnustamine Toote Lepingu sõlmimisel võib sõltuda Asutuse otsustusvabadusest ega vastuta nende tegevuse või tegematajätmise eest.

6. Kui Teenust osutab Administraator valesti, on Kliendil eeskätt õigus nõuda puuduste kõrvaldamist või Lepingust taganemist, kuid see õigus ei kehti, kui puudus on ebaoluline.

7. Teenuse puudustest tulenevad nõuded tunnustatakse kaebuste menetlemisel vastavalt käesolevate tingimuste §-le 7.

8. Administraator ei vastuta Kliendi poolt Asutusega Veebisaidil sõlmitud Lepingus esitatud valitud Pakkumise tingimuste alusel toimetulemata jätmise ja sellega seotud tagajärgede eest - sealhulgas eelkõige, kuid mitte ainult, - Klient seoses saamata jäänud kasumi ja kaudsete kahjudega.

 

§ 7. KAEBUSED

1. Kui klient leiab tehtud Teenuses vigu või kui Administraator rikub Tingimusi, on Kliendil õigus esitada Administraatori vastu kaebus.

2. Kaebus peaks:

1) saatma kaebus taotlusesse või sellele vastavale vormile, mis on kättesaadav Veebisaidil, või e-kirjaga järgmisel aadressil: info@multinor.no - viivitamata koos selle esitamist õigustava põhjusega, eelistatavalt hiljemalt 7 päeva jooksul pärast Kliendi teate saamist põhjusest,

2) sisaldama kaebuse esitamise põhjust ja täpsustama Kliendi taotluse ulatust,

3) sisaldama kehtivaid Kliendi andmeid, mis võimaldavad Administraatoril tagastamislepingu sõlmida,

4) osutab muudele olulistele asjaoludele.

3. Kaebuse kuupäevaks loetakse selle elektroonilises suhtluses tutvustamise kuupäev, nii et Administraator saaks selle sisuga tutvuda. Mõlemal juhul saab Klient e-posti või SMS-i teel Administraatorile kaebuse kohta kinnituse.

4. Administraator vaatab kaebuse läbi 30 päeva jooksul pärast selle kättesaamist. Administraatori otsus kaebuse kohta on lõplik ja seda ei saa edasi kaevata.

5. Kui kaebusele ei vastata eelmises lauses nimetatud tähtaja jooksul, loetakse kaebus vastuvõetuks.

 

§ 8. ÕIGUS KOKKULEPPEST TAGANEDA

1. Teenus loetakse täielikult osutatuks hetkel, kui Klient sõlmib Asutusega Lepingu, kasutades Veebisaidil valitud Veebipakkumist.

2. Vastavalt 30. mai 2014. aasta tarbijaõigusi käsitlevale seadusele on Kliendil õigus Lepingust taganeda ilma põhjust esitamata ja kulusid kandmata 14 päeva jooksul alates selle sõlmimisest. Tingimustega nõustudes tunnistab Klient, et eelmises lauses nimetatud avalduse Lepingust taganemise kohta võib esitada vormil, mille näidis on lisatud 30. mai 2014. aasta tarbijakaitseseaduse 2. lisasse. õigused või vorm, mille näidis edastatakse Kliendile püsival andmekandjal - koos Lepingu sõlmimisel saadetud teabega.

3. Klient tunnistab, et tal võib olla õigus taganeda Toodetega seotud Lepingute sõlmimisest - sealhulgas ka finantsteenuste või muude teenuste kohta, mis on sõlmitud Asutusega vahemaa tagant vastavalt nendele Tingimustele. Arvestades aga, et Administraator ei ole Pakkumise alusel sõlmitud Tootelepingu osapool, ei saa Klient Partneri Tootelepingu (nt finantsteenused) kaudu Asutusega sõlmitud Lepingust taganemise avaldust esitada Administraatori või Eksperdi kaudu. Klient tunnistab, et Administraatoril ega Eksperdil ei ole volitusi sellega seoses Kliendi avaldusi aktsepteerida, seetõttu on Kliendi avaldused Administraatorile või Eksperdile Asutusega sõlmitud Lepingu lõpetamise või Lepingust taganemise kohta ebaefektiivsed ja ei tohi mõjutada Kliendi ja Asutuse vahel sõlmitud Tootelepingut.

4. Kui kaebuse esitamise kord on lõppenud, võib Klient Lepingu igal ajal lõpetada, kui Administraatoriga ei ole kokku lepitud teisiti.

5. Administraator võib vastavalt kehtivatele eeskirjadele Lepingu igal ajal lõpetada.

6. Administraator jätab endale õiguse Leping täielikult või osaliselt taganeda juhul, kui Klient rikub tingimusi, eriti nende, mis on nimetatud § 3 lõikes 3. 8, samuti juhtudel, kui Kliendi edastatud andmed, dokumendid või teave on puudulik ega võimalda Teenuse korrektset täitmist - kas kohe või pärast puuduste kõrvaldamise või rikkumistest loobumise tähtaja eelnevat kindlaksmääramist - Administraatori valik, kuid mitte hiljem kui kahe aasta jooksul pärast Tingimuste rikkumisest teada saamist.

7. Lõigetes 5 ja 6 nimetatud juhtudel saab Klient Administraatori avalduse Lepingust taganemise kohta kirjalikus vormis esitatud e-posti aadressile - tähitud postiga.

 

§ 9. LÕPPSÄTTED

1. Need Tingimused reguleerivad Administraatori viisi osutada kõiki teenuseid Veebisaidi kaudu terviklikult ja ainuisikuliselt, välja arvatud juhul, kui Administraatori nimel tahteavaldusi volitatud Administraatori esindaja on Kliendiga nõus teisiti.

2. Tingimustes reguleerimata küsimustes kohaldatakse Poola õiguse üldiselt kohaldatavaid sätteid, eriti tsiviilseadustikku ja sissejuhatuses nimetatud tarbija õiguste seadust. See säte ei riku siiski seaduse kohustuslikke sätteid, samuti kohustust kohaldada vajaduse korral tarbija suhtes Kliendi suhtes kohaldatavaid muid sätteid peale Poola õiguse.

3.Vaidlusi lahendab pädev üldkohus, mis määratakse kindlaks tsiviilkohtumenetluse seadustiku (1964. aasta 17. novembri seaduse nr 43, punkt 296 koos hilisemate muudatustega) 17. novembri 1964. aasta seaduse sätete kohaselt. , kui Klient ei ole tarbija - lahendab kõik vaidlused Administraatori asukohta lahendav kohus ja seda ainult vastavalt Poola seadustele.

4. Kliendil on õigus kasutada halduseväliseid vahendeid kaebuste menetlemiseks ja Haldajaga sõlmitud lepingutest tulenevate nõuete sissenõudmiseks. Kliendil võib olla ka õigus suunata juhtum tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise korral menetlusele volitatud üksustele. Selleteemalist teavet võib leida veebisaidilt http://www.polubowne.uokik.gov.pl/

5. Need tingimused on Veebisaidil tasuta kättesaadavad ja edastatakse Kliendile püsival andmekandjal koos Lepingu sõlmimise kinnitusega, samuti tehakse need Kliendile kättesaadavaks igal soovil - Taotluses võimaldades selle reprodutseerimist ja salvestamist Kliendi kasutatavas IT-süsteemis.

6. Administraator jätab endale õiguse muuta Teenuste osutamise ulatust ja viisi igal ajal, sealhulgas muuta Eksperti, Partnerit või Asutust, tutvustada uusi või eemaldada varem osutatavaid teenuseid ning korraldada ja tühistada reklaamikampaaniaid koostöös Partneri või Asutustega.

7. Administraator jätab endale õiguse neid Tingimusi igal ajal muuta, eriti juhul, kui muudetakse kehtivat seadust või kui riigiasutused kehtestavad Administraatorile konkreetseid kohustusi, samuti Veebisaidi ja klienditeenindust, parandada Klientide privaatsuse kaitset ja võimaliku kuritarvitamise ennetamist. Kõik Tingimuste muudatused jõustuvad 14 päeva jooksul pärast nende teatavakstegemist või Kliendile üleandmist ning puudutavad ka enne seda kuupäeva sõlmitud Lepingute edasist rakendamist, välja arvatud juhul, kui Klient on muudatustele vastuväite esitanud - selles kui Leping lõpetatakse muudetud tingimuste jõustumisel.

 

TaganemisvormLepingust taganemisevorm

  

Gdańsk, 25.09.2019 r.