Me toetame teie unistusi

1. ÜLDTINGIMUSED

Järgnev privaatsuspoliitika kirjeldab isikuandmete kaitse vahendeid Soome asutuste finantsteenuste spetsiaalse veebisaidi www.multinor.fi kasutajatele (edaspidi „Veebisait” või „Portaal”).

 

Veebisaidi sisu on Andmetetöötleja omand ja see on seadusega kaitstud.
Veebisaidi kasutamiseks peaks kasutajal olema juurdepääs arvutile või seadmele, mille tarkvara võimaldab veebi sirvimist ja juurdepääsu Internetile. Veebisaidile pääseb kõige populaarsemate veebibrauseritega.
Andmetetöötleja deklareerib käesolevaga, et Veebisait ei sisalda sisu, mis rikub kolmandate isikute õigusi või kohaldatavaid seadusi, eriti sisu, mis moodustab või ohustab kellegi privaatsust või turvalisust, pakub teavet, mis reklaamib ebaseaduslikku tegevust või kuritahtlikku käitumist, ähvardav, ropp, laimav, edendab rassismi või ahistamist etnilise, kultuurilise või usulise identiteedi alusel, soodustab või õhutab kuritegelikku tegevust, rikub kolmandate isikute õigusi, sealhulgas intellektuaalomandi õigusi, või kujutab endast muud tüüpi seaduslikult kaitstud õiguste rikkumist.

 

2. MÕISTED

Andmetetöötleja töötleb kasutajate (eriti Andmetetöötleja poolt täidetud taotluste sisu) Isikuandmeid Veebisaidi kasutamiseks vajalikus mahus ja ulatuses. Sel eesmärgil töödeldud vormiandmed on Teenuse osutamiseks vajalikud andmed. Sõltuvalt vabatahtlikult antud nõusolekust võib Andmetetöötleja töödelda kasutajate andmeid, et saata neile äriteavet elektrooniliste vahenditega 18. juuli 2002. aasta elektrooniliste teenuste osutamise seaduse (Poola seadutsik, 2002, Nr 144, punkt 1204 (muudetud).

 

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 1. Töötleme teie Isikuandmeid ennekõike selleks, et pakkuda Soomes töö, elamise ja ettevõtlusega seotud nõustamisteenuseid. See võib hõlmata esitatud teabe ja dokumentide kontrollimist, samuti abi krediidipäringute ettevalmistamisel Soomes. Seetõttu on esitatud isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärk tavaliselt teiega sõlmitud Lepingu täitmine. Selle alusel saame töödelda antud teavet teie soovitud Teenuste osutamiseks, võtta ühendust nende täitmisega seoses, lahendada tehnilisi probleeme ja vastata teie võimalikele probleemidele või kaebustele.

 2. Lisaks võime töödelda teie Isikuandmeid õigustatud huvi alusel, mis on seotud iLogici ja meie usaldusväärsete Partnerite poolt Teenuste pakkumisega, sealhulgas:

  1. kasutajate ootuste ja vajaduste, samuti uute Teenuste parendamise ja juurutamisega seotud ootuste ja vajaduste uurimine ja analüüsimine, ka statistilistel eesmärkidel,

  2. pakkudes kasutajale meie või meie Partnerite pakutavate toodete või teenuste kohta äriteavet ja turundussisu - seadusega lubatud ulatuses, sealhulgas kasutaja nõusolekul, kasutades erinevaid saadaolevaid sidevahendeid,

  3. reklaami- ja turunduskommunikatsioonikanalite kohandamine vastavalt kasutaja huvidele vastavalt esitatud andmetele, teie konto sätetele ja sirvitavale sisule; Nagu paljud teised pakkujad, võime sõltuvalt teie nõusolekust või brauseri seadetest kasutada küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid, et teada saada, kuidas olete meie teenustest teada saanud või milliseid veebisaite sirvisite enne või pärast portaali külastamist, et saaksime teie vajadustest paremini aru saada ja täiustada meie teenuseid,

  4. reklaamikampaaniate või lojaalsusprogrammide korraldamine või koos korraldamine meie partneritega,

  5. kolmandate osapoolte makseteenuste ja muude lisateenuste haldamine, mida kasutame teile teenuste pakkumiseks,

  6. suhtlemine kasutajaga muudel kui lepingu sõlmimisega otseselt seotud eesmärkidel,

  7. veebisaidi ja andmebaaside ohutu kasutamise tagamine, teenusetingimuste jõustamine, pettuste ja kuritarvituste ärahoidmine ning meie süsteemide õigsuse ja järjepidevuse säilitamine, sealhulgas varukoopiate loomine,

  8. määratleb, täidab või kaitseb iLogici nõudeid ja tõestab iLogicu seadusest tulenevate kohustuste täitmist.

 3. Kui töötleme teie andmeid teie nõusoleku alusel - näiteks äriteabe saatmiseks -, saate nõusoleku alati tagasi võtta, klõpsates meilis oleval lingil, muutes kliendipaneeli konto sätteid või võttes meiega ühendust. Samuti võidakse meil seadusega kohustada töötlema teie andmeid maksustamise ja raamatupidamise jaoks meie poolt pakutavate teenuste eest tasumiseks.

 4. Me töötleme teie isikuandmeid eelnimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikuks perioodiks, st eriti perioodiks, mil osutame teenust, ning ka pärast seda - nii kaua ja seaduses nõutavas ulatuses või kui iLogici Andmekontroller ülalnimetatud ulatuse piires (sealhulgas eriti iLogici nõuete tagaajamine ja nende kaitsmine), välja arvatud juhul, kui taotlete vastastikku kokku leppimist, et saaksime teie andmeid säilitada pikema, eelnevalt kindlaksmääratud aja jooksul. Kui töötleme teie andmeid teie nõusoleku alusel, töötleme neid seni, kuni olete nõusoleku tagasi võtnud.

 5. Isikuandmete esitamine on alati vabatahtlik, kuid osa teavet on meile vajalik teenuste osutamise lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks või selleks, et saaksite kasutada meie või meie partnerite muid pakkumisi. Märgime alati väljad ja teabe, mis on vajalik teiega tehingu sõlmimiseks ja lepingu täitmiseks või juriidiliste kohustuste täitmiseks.

 6. Teie andmed ja teie pakutav sisu võidakse teha kättesaadavaks riigiasutustele või meie usaldusväärsetele partneritele - sõltuvalt valitud teenuse tüübist võivad need hõlmata Soome finantseerimisasutusi, reitinguagentuure, samuti krediidi- ja kindlustusvahendajaid. Samuti võime teie andmeid edastada partneritele, kes pakuvad meile tugiteenuseid, näiteks klienditeenindust, makseteenust, professionaalseid nõustajaid või hostimis- ja analüüsiteenuseid. Me ei edasta oma partneritele mingeid tuvastamisandmeid, välja arvatud juhul, kui on vaja teie lepingut sõlmida või täita (sel juhul võib selliseid andmeid edastada finantsasutustele, krediidihindamisagentuuridele, krediidi- ja kindlustusvahendajatele või tõlkijatele) või kui teie nõustute sellega eelnevalt. Saame jagada teie andmeid riigiasutuste ja üksustega, kes täidavad avalikke ülesandeid või tegutsevad riigiasutuste nimel, sel määral ja eesmärkidel, mis meie mõistliku veendumuse kohaselt tulenevad õigusnormidest.

 7. Teie andmed edastatakse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda meie teenusepakkujatele riikides, mis tagavad vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele piisava kaitsetaseme, sealhulgas üksustele, kes asuvad Ameerika Ühendriikides ja osalevad programmis Privacy Shield, või isikuandmete töötlemise erilepingu alusel - nn standardsed lepingutingimused andmete edastamiseks EL-i ja ELi-väliste riikide vahel, mille on heaks kiitnud Euroopa Komisjon. Edastatud andmete koopia saate meiega ühendust võttes.

 8. Pakkudes teile Veebisaidil teenuseid, töötleme teie andmeid automaatselt, sealhulgas profileerime, kasutades mõnda teie poolt jagatud teavet teie isiklike eelistuste, huvide või vajaduste analüüsimiseks või ennustamiseks, kuid me teeme seda ainult selleks, et Veebisaidi kasutamise isikupärastamiseks või reklaamide ja äriteabe paremaks kohandamiseks teie vajadustele. Seetõttu ei loo see kunagi mingeid õiguslikke tagajärgi ega mõjuta teie olukorda sarnasel viisil märkimisväärselt.

 9. Kõigil kasutajatel, kelle isikuandmeid kaitstakse GDPR alusel, st Määrusel (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta, on erinevad õigused, mis tulenevad nende isikuandmete töötlemisest, sealhulgas:

  1. õigus pääseda juurde isikuandmetele, sealhulgas õigus saada sellistest andmetest koopiaid,

  2. õigus taotleda isikuandmete parandamist (parandamist) - kui märkate, et andmed on valed või puudulikud,

  3. õigus taotleda isikuandmete kustutamist (nn õigus olla unustatud) - tingimusel, et andmeid ei ole enam vaja eesmärkidel, milleks neid koguti, või neid ei töödelda muul viisil (nt konto eemaldamise tingimusel) või kui vaidlustate andmetöötluse või tühistate töötlemise aluseks oleva nõusoleku ja töötlemiseks puudub muu seaduslik alus või kui andmeid töödeldakse ebaseaduslikult või tuleb nende järgimiseks eemaldada juriidilise kohustusega,

  4. õigus taotleda isikuandmete töötlemise piiramist - kui osutate, et teie andmed on valed, kui andmetöötlus on ebaseaduslik, kuid te ei soovi seda kustutada või kui teie andmeid enam ei vajata, kuid teil on vaja seda kindlaks teha, kaitsta või esitada nõudeid või kui vaidlustate andmete töötlemise - siis kuni on kindlaks tehtud, kas meie andmete töötlemise õigustatud alus on teie vastuväite alusel ülimuslik,

  5. õigus isikuandmeid edastada - kui töötlemine toimub automaatselt teiega sõlmitud lepingu alusel või teie nõusoleku alusel,

  6. õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, sealhulgas profiilide koostamisele - kui töötleme teie andmeid õigustatud huvide alusel ja teie vastuseisu õigustab teie eriline olukord või kui töötleme teie andmeid otseturunduse eesmärkidel ja kasutame teie andmeid turunduseesmärkidel.

 10. Kõiki ülaltoodud õigusi puudutavaid taotlusi saab esitada kirjalikult või saata e-posti teel ülaltoodud iLogici aadressidele. Anname endast parima, et teie taotlustele kiiresti vastata, hiljemalt ühe kuu jooksul pärast nende laekumist, välja arvatud juhul, kui need osutuvad arvukateks või keerukateks. Kõik taotlused on tasuta, kuid kui need osutuvad ilmselgelt ebamõistlikuks või ülemääraseks, saame küsida mõistliku tasu, sealhulgas kommunikatsioonitasud või nende toimingute tegemisega seotud kuludega, ning keelduda nendele vastatama.

 11. Kui arvate, et iLogic on teie isikuandmete töötlemisega seadust rikkunud, kirjutage meile järgmisel e-posti aadressil: info@multinor.fi. Samuti on teil õigus esitada kaebus järelevalveorganile, see tähendab Poolas alates 25. maist 2018 Isikuandmete Kaitse Büroo Presidendile (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

4. JUURDEPÄÄS KOLMANDATE ISIKUTE ANDMETELE

Andmetetöötleja kogutud isikuandmetele pääsevad otse juurde ainult selleks volitatud töötajad või Andmetetöötleja kaastöötajad, samuti muud volitatud töötajad, kes pakuvad Veebisaidile teenindustuge ja kellele on antud asjakohane volikiri.
Isikuandmeid võidakse avaldada ka üksustele, kellel on volitused selliste andmete saamiseks kohaldatavate seaduste kohaselt, eriti pädevatele riiklikele asutustele.

 

5. ISIKUANDMETE TURVALISUS JA KAITSE

Andmetetöötleja deklareerib, et kasutajate isikuandmeid töödeldakse GDPR-i, st määruse (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) alusel, ning võimalike ohtude ja kaitstud andmete konkreetsete kategooriate jaoks piisava andmekaitse tagamiseks vajalike tehniliste ja korralduslike meetmete kohaldamine, eriti kasutajate isikuandmete kaitse volitamata kolmandatele isikutele avaldamise, nende kadumise või kahjustamise eest.

 

6. KÜPSISTE KASUTAMINE

Andmetetöötleja kasutab küpsiseid ja muid tehnoloogiaid järgmistel eesmärkidel:

 • Veebisaidi konfigureerimine

  • Veebisaidi sisu kohandamine vastavalt kasutaja eelistustele ja Veebisaidi kasutamise optimeerimine,

  • kasutaja seadme ja selle asukoha tuvastamine ning Veebisaidi kuvamine kasutaja individuaalsete vajaduste järgi,

  • kasutaja valitud seadete meeldejätmine ja kasutajaliidese isikupärastamine,

  • Veebisaidil külastatud lehtede ajaloo meeldejätmine, et soovitada asjakohast sisu,

  • fondi suurus, Veebisaidi välimus jne.

 • Kasutaja autentimine Veebisaidil ja kasutajaseanside pakkumine

  • Veebisaidi kasutaja seansi hooldus (pärast sisselogimist), et võimaldada kasutajal Veebisaidile juurde pääseda ilma oma kasutajanime ja parooli uuesti sisestamata,

  • valitud Veebisaidi funktsioonide õige konfigureerimine, mis võimaldab eelkõige brauseri seansi autentsust kontrollida,

  • optimeerida ja parandada Andmetetöötleja pakutavate teenuste toimivust

 • Veebisaitide täielikuks funktsioneerimiseks vajalike protsesside juurutamine

  • Veebisaidi sisu kohandamine vastavalt kasutaja eelistustele ja Veebisaidi kasutamise optimeerimine. Eelkõige võimaldavad need failid meil mõista kasutaja seadme põhiparameetreid ja kuvada individuaalsetele vajadustele kohandatud Veebilehte õigesti.

 • Kasutaja asukoha meeldejätmine

  • Veebisaidi valitud funktsioonide õige konfigureerimine, mis võimaldab eelkõige kohandada kasutajale pakutavat teavet, võttes arvesse tema asukohta.

 • Analüüs ja testimine, samuti Interneti-vaatajaskonna mõõtmine

  • luua anonüümset statistikat, mis aitab meil mõista, kuidas kasutajad Veebisaiti kasutavad, mis võimaldab selle struktuuri ja sisu täiustada.

 • Tagada Veebisaidi ohutus ja usaldusväärsus.

Andmetetöötleja kasutab väliseid küpsiseid ja muid tehnoloogiaid järgmistel eesmärkidel:

 • välistelt Veebisaitidelt (sh vimeo.com, youtube.com, wrzuta.pl) alla laaditud multimeediumide sisu esitamine

 • üldiste ja anonüümsete statistiliste andmete kogumine analüütiliste tööriistade (sh Google Analytics) kaudu

 • kasutaja eelistustele kohandatud reklaamide esitamine veebireklaami tööriista abil.

Kooskõlas 16. juuli 2004. aasta telekommunikatsiooniseaduse (Poola seaduste väljaanne nr 171, punkt 1800, muudetud kujul) kohaldatavate sätetega on kasutajal õigus otsustada oma arvutisse pääsevate küpsiste failide ulatuse üle brauseriaknas sobivate failide valimine. Kuidas küpsiseid hallata - veebibrauseri tootjate juhised:

 

7. VASTUTUSEST VABASTAMINE

See Privaatsuspoliitika ei sisalda teavet teenuste või kaupade kohta (va need, mis on Andmetetöötleja), mis on paigutatud Veebisaidile ärilistel eesmärkidel, vastastikkuse põhimõttel või ilma mingite äriliste kavatsusteta.

Andmetetöötleja ei vastuta kasutaja tegude või tegematajätmiste eest, mis on allikad sellele, kuidas Andmetetöötleja töötleb kasutajate esitatud isikuandmeid käesolevas Privaatsuseeskirjas määratletud viisil.
Andmetetöötleja jätab endale õiguse teha Veebisaidi funktsioonides või atribuutides muudatusi, tühistamisi või muudatusi, samuti lõpetada toimingud, anda õigused üle Veebisaidile ja teha kehtivate seadustega lubatud toiminguid. ükski Andmetöötleja toiming ei tohi rikkuda kasutaja õigusi.

 

8. 8. KONTAKT ANDMEKONTROLLIGA

Kõik täiendavad Privaatsuspoliitikaga seotud päringud tuleks saata Andmetetöötlejale, nagu on täpsustatud 1. jaos.

 

9. PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUDATUSED

Andmetetöötleja jätab endale õiguse muuta Privaatsuseeskirju.

Allpool täpsustatud kuupäev on selle Privaatsuspoliitika uusima versiooni kohaldamise kuupäev.

 

 

02.08.2019