Wspieramy Twoje marzenia

 Niniejsze warunki określają warunki korzystania ze specjalnej strony internetowej  www.multinor.fi , zawierającej informacje dotyczące wybranych usług finansowych Partnerów oraz świadczenia usług wsparcia przy zawieraniu przez Państwa umów o świadczenie usługi finansowej z wybranym przez Państwa Partnerem.

Dokument ten stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, który w sposób wyłączny określa sposób i warunki realizacji usług pośrednictwa kredytowego z wykorzystaniem dedykowanego Serwisu www.multinor.fi oraz wskazuje dodatkowo zasady ochrony danych osobowych Klienta, warunki zawierania i rozwiązywania umów, wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu, przedstawia tryb ewentualnego postępowania reklamacyjnego, a także wypełnia inne przewidziane prawem obowiązki informacyjne.

§ 1. DEFINICJE

Ilekroć dane pojęcie zostało zapisane wielką literą w niniejszych „Warunkach korzystania z serwisu specjalnego www.multinor.fi lub w dokumentacji, opracowaniach i korespondencji przygotowanej w oparciu o te Warunki, należy przyjąć, że mają one następujące znaczenie:

1) AdministratorInventive Logic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000709320, o numerze NIP: 957-09-36-720, będący stroną Umowy z Klientem;

2) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zainteresowana jest Produktami prezentowanymi w Serwisie oraz pozostawiająca swoje Dane Osobowe, w tym dane kontaktowe za pośrednictwem Formularza oraz innych funkcjonalności Serwisu lub serwisów społecznościowych w celu skorzystania z Produktów lub poznania ich warunków; Klientowi będącemu osobą fizyczna korzystającą z Serwisu i oferowanych w Serwisie Produktów w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą przysługuje status konsumenta;

3) Serwis - oznacza stronę internetową – serwis specjalny www.multinor.fi oraz funkcjonalności dostępne na tej stronie internetowej, a także funkcjonalności i dane udostępnione Klientowi po skorzystaniu z przesłanego łącza (linku) albo za pośrednictwem dedykowanych podstron w serwisach społecznościowych (np. Facebooku);

4) Formularz - udostępniona elektronicznie w Serwisie, portalu społecznościowym lub innych stronach do których odsyła Serwis funkcjonalność, za pomocą której Klient przekazuje dane niezbędne lub pomocne do złożenia wniosku o wybrany Produkt oraz otrzymania spersonalizowanej, przygotowanej przez Partnera Oferty na wybrany Produkt, w szczególności Dane Osobowe i dane kontaktowe, a także potrzebne dla wykonania Usługi informacje;

5) Dane Osobowewszelkie informacje umożliwiające zidentyfikowanie Klienta będącego osobą fizyczną, które Klient przekaże Administratorowi (lub Ekspertowi) – w szczególności za pośrednictwem Serwisu lub telefonicznie, a także dane dotyczące jego sytuacji rodzinnej, finansowej, zawodowej, majątku, itp.;

6) Usługakażda usługa, jaką świadczy Administrator na rzecz Klienta na podstawie Umowy, wykonując ją własnymi siłami lub z pomocą konsultantów i zasobów Eksperta zasobami w szczególności za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu lub z wykorzystaniem innych środków komunikacji, w tym poprzez e-mail, telefonicznie, poprzez SMS, VoIP czy inne komunikatory internetowe – zgodnie z życzeniem i potrzebami Klienta;

7) Produktusługa finansowa, w szczególności kredyt, karta kredytowa lub pożyczka, usługa ubezpieczeniowa lub inna usługa, której podstawowe, poglądowe parametry przedstawiane są za pośrednictwem Serwisu;

8) Ofertaprzygotowana przez Partnera we współpracy z Instytucją propozycja zawarcia umowy o Produkt przez Klienta z Instytucją udostępniona Klientowi pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem Serwisu – po całkowitym wypełnieniu Formularza, w oparciu o przekazane przez Klienta Dane Osobowe oraz inne informacje; dla uniknięcia wątpliwości Oferta ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego;

9) EkspertMultiNOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000546209, o numerze NIP: 584-273-49-23, REGON: 222044787;

10) PartnerOy Salus Group Ab, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsingfors, Finlandia, Nr org. 2765805-6;

11) Instytucjapodmiot, którego szczegółowe oferty dotyczące warunków konkretnych Produktów przedstawiane są Klientowi przez Partnera za pośrednictwem Serwisu;

12) Umowaumowa o świadczenie Usług zawarta przez Klienta z Administratorem na odległość bez jednoczesnej obecności stron, potwierdzona drogą elektroniczną w wiadomości przesłanej przez MultiNOR pod wskazany przez Klienta adres e-mail;

13) Warunkininiejsze Warunki korzystania z serwisu specjalnego www.multinor.fi dotyczącego usług finansowych instytucji w Finlandii”.

§ 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystając z Serwisu oraz wprowadzając dane do Formularza Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Warunków, akceptuje ich postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Klient potwierdza także fakt zapoznania się z Warunkami oraz ich akceptację poprzez zaznaczenie okienka check-box przy oświadczeniu o treści: Zapoznałem się z treścią i akceptuję w całości Warunki korzystania z serwisu specjalnego www.multinor.fi dotyczącego usług finansowych instytucji w Finlandii oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania”.

2. Serwis służy Administratorowi w szczególności do prezentacji Produktów oferowanych przez Partnera oraz umożliwia Klientowi kontakt z Administratorem w przypadku zainteresowania Produktami, wymianę informacji z Klientem w procesie ubiegania się o Produkt oraz inne czynności w ramach świadczenia Usług. Administrator jedynie udostępnia Partnerowi przestrzeń i funkcjonalności umożliwiające przedstawienie Produktów i przygotowanie spersonalizowanych Ofert oraz wspomaga Klientów w tym procesie na zasadach opisanych w Warunkach.

3. Każda z Instytucji, które oferują Produkty, ustala własne warunki i zasady dotyczące udzielenia i korzystania z Produktów, dlatego przed zawarciem umowy o Produkt z Instytucją Klient powinien bezwzględnie zapoznać się ze wszystkimi warunkami Oferty oraz innymi mającymi zastosowanie dokumentami – np. regulaminami czy taryfami opłat i prowizji.

4. Klient przyjmuje do wiadomości, że Administrator świadczy Usługi przy wsparciu merytorycznym oraz we współpracy z Ekspertem. Ekspert oraz jego konsultanci są uprawnieni do kontaktowania się z Klientem we wszystkich sprawach, które są bezpośrednio związane z realizacją Usług, na co Klient wyraża zgodę.

5. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usług – polegających albo mogących polegać w szczególności na:

1) udostępnieniu poglądowego kalkulatora pożyczkowego i innych podobnych funkcjonalności w Serwisie,

2) pomocy w zebraniu danych potrzebnych lub pomocnych dla przygotowania Oferty dla konkretnego Produktu oraz wprowadzeniu ich do Formularza,

3) przekazaniu danych Klienta Partnerowi w formie umożliwiającej przygotowanie i przedstawienie Ofert,

4) przedstawieniu Klientowi w Serwisie treści Ofert przygotowanych przez Partnera,

5) wyjaśnianiu bieżących wątpliwości związanych z treścią Ofert – w miarę potrzeby Klienta i możliwości Administratora lub Eksperta,

6) pomocy w wypełnieniu wniosku dotyczącego wybranego Produktu na stronach internetowych Instytucji lub zawarciu umowy o Produkt na odległość – w razie zgłoszenia takiej potrzeby przez Klienta.

6. Usługi świadczone są przez Administratora na rzecz Klienta nieodpłatnie. Administrator nie pobiera żadnych opłat od Klienta za realizację Usług. Administrator informuje natomiast, że w przypadku zawarcia przez Klienta umowy z Instytucją w oparciu o wybraną w Serwisie Ofertę Administrator otrzymuje wynagrodzenie od Partnera.

7. Dane o Produktach przedstawione w Serwisie lub korespondencji elektronicznej, mają charakter informacyjny i poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora lub jakiegokolwiek innego podmiotu.

8. Klient przyjmuje do wiadomości, że Administrator ani Ekspert nie są autorami żadnej z Ofert oraz nie są wobec Klienta oferentami. Administrator jedynie przekazuje Oferty na Produkty przygotowane przez Partnera, natomiast umowy zawierane są już poza Serwisem. Klient nie może domagać się zatem od Administratora zawarcia umowy na warunkach przedstawionej Oferty lub jakichkolwiek innych roszczeń z tym związanych.

9. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Administrator oraz Ekspert nie są stroną jakiejkolwiek umowy zawartej przez Klienta na podstawie przygotowanej przez Partnera Oferty, która zostanie wybrana przez Klienta. Wszelkie umowy o korzystanie z każdego Produktu na warunkach przedstawionych w Ofercie Klient zawiera wyłącznie z Instytucją – za ewentualnym pośrednictwem Partnera oraz przy ewentualnych wyjaśnieniach (wsparciu merytorycznym) konsultantów Administratora (lub Eksperta). Administrator oraz Ekspert nie ponoszą odpowiedzialności za działania i zaniechania Partnera oraz za sposób i skutki realizacji umowy o Produkt przez Instytucję, jej niewłaściwe wykonanie lub inne naruszenie przez Instytucję.

Wszelkie dane dotyczące parametrów finansowych Produktów oraz Ofert dostarczane są wyłącznie przez Partnera – przy współpracy z Instytucją. Administrator nie gwarantuje prawdziwości ani prawidłowości Ofert wybranych Instytucji przedstawianych przez Partnera za pośrednictwem Serwisu lub jakichkolwiek innych form kontaktu ze strony Administratora lub Eksperta.

§ 3. DOSTĘP DO SERWISU. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM I EKSPERTEM

1. Administrator świadczy Usługi wyłącznie na odległość – przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, tj. za pośrednictwem Serwisu i poczty elektronicznej oraz innych środków komunikacji, w szczególności telefonicznie, przez SMS, VoIP czy inne komunikatory internetowe – zgodnie z życzeniem i preferencjami Klienta. Część z funkcjonalności Serwisu dostępna jest wyłącznie po skorzystaniu z odsyłacza (linku) przesłanego Klientowi w wiadomości e-mail lub po zalogowaniu.

2. Kontakt z Administratorem lub Ekspertem w sprawie i w związku ze świadczeniem Usług prezentowanych w Serwisie odbywa się wyłącznie w jednej z następujących form:

1) drogą mailową na adres Administratora: finanse@multinor.fi lub inny bezpośredni adres e-mail doradcy prowadzącego sprawę Klienta – z ramienia Administratora lub Eksperta;

2) telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, pod następujący numer telefonu: 358 (9) 42704145

- przy czym w przypadku kontaktu telefonicznego Klienta dzwoniącego w obrębie tego samego numeru kierunkowego, opłata za połączenie naliczana jest jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy;

w przypadku kontaktu telefonicznego Klienta dzwoniącego na numer kierunkowy inny niż ten, z którego dzwoni Klient, może on ponosić dodatkowe opłaty związane z rozmową telefoniczną, zgodnie z taryfą dostawcy;

3) za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronach internetowych Serwisu.

3. Warunkiem korzystania z Serwisu oraz świadczenia Usług i skorzystania z Produktów i Ofert przedstawionych w Serwisie jest dysponowanie przez Klienta sprzętem komputerowym lub innym urządzeniem elektronicznym z zainstalowanym i aktualnym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz z dostępem do sieci Internet, a także poprawnie skonfigurowanym kontem e-mail.

4. Administrator dokłada starań, aby zapewnić Klientom stały dostęp do Serwisu i Usług. Administrator nie udziela jednak gwarancji stałego, nieprzerwanego poprawnego działania wszystkich lub niektórych funkcjonalności Serwisu bez żadnych błędów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione przez Klientów szkody lub utracone korzyści z powodu przerwy w dostępie do Serwisu, zwłaszcza jeśli są one spowodowane czynnikami niezależnymi od Administratora, w tym w szczególności działaniem siły wyższej, awariami sieci Internet, a także wadami lub niekompatybilnością sprzętu lub oprogramowania Klienta z Serwisem lub jego funkcjonalnościami.

5. Administrator zastrzega prawo do zawieszenia lub ograniczenia wszystkich lub niektórych funkcjonalności Serwisu, a także do dodawania, zmiany, uzupełniania lub usuwania danych, treści i informacji umieszczanych w Serwisie – w każdym czasie, bez podania przyczyny i informowania Klientów o tych zmianach.

6. Zabronione jest przekazywanie przez Klienta za pomocą Serwisu oraz Formularza a także z wykorzystaniem innych środków komunikacji z Administratorem czy Ekspertem – w tym e-mailowo, za pośrednictwem komunikatorów internetowych, telefonicznie i poprzez wiadomości SMS – treści o charakterze bezprawnym, w tym treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nakłaniających do popełnienia czynu zabronionego, a także wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych dla Administratora, Eksperta, Partnera, Instytucji i ich konsultantów.

7. Zawartość Serwisu i umieszczonych w nim danych, a także nazwy handlowe, opisy oraz znaki towarowe opublikowane w Serwisie podlegają ochronie prawnej, a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą Administratora lub innego właściwego podmiotu, w tym ich właściciela.

8. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia Usług na rzecz Klientów, którzy naruszają postanowienia Warunków – lub odstąpienia od Umowy w każdym czasie, w szczególności w następujących przypadkach:

1) w razie powzięcia informacji o naruszeniu Warunków – w tym w szczególności zakazu przekazywania treści o charakterze bezprawnym;

2) jeżeli Administrator poweźmie informację lub uzasadnione podejrzenie o podaniu przez Klienta nieprawdziwych danych Administratorowi, Ekspertowi, Partnerowi lub Instytucji w toku świadczonych Usług – poprzez Formularz lub w jakikolwiek inny sposób lub też kiedy Klient będzie wprowadzał w błąd jeden z w. wym. podmiotów;

3) jeżeli Klient postępuje w kontaktach z Administratorem, Ekspertem, Partnerem lub Instytucją wbrew zasadom współżycia społecznego, w szczególności żądając od Administratora lub Eksperta podjęcia czynności lub świadczenia usług pozostających poza zakresem Umowy lub nakłaniając Administratora lub Eksperta do wykonania Usługi w taki sposób, że jej rezultat mógłby zostać wykorzystany niezgodnie z prawem lub niezgodnie z przeznaczeniem Usługi;

4) jeżeli według rozsądnej oceny Administratora okoliczności faktyczne przedstawione przez Klienta lub ustalone przez Administratora lub Eksperta we własnym zakresie wskazują na zawiły lub szczególnie skomplikowany albo niestandardowy charakter sprawy mającej być przedmiotem Usługi albo będącej przedmiotem Usługi, w szczególności (lecz nie wyłącznie) gdy stopień skomplikowania Usługi wymagałby nakładów pracy niewspółmiernych do oferowanej Ceny Usługi.

§ 4. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Przekazanie przez Klienta danych umożliwiających kontakt z Klientem – w tym co najmniej imienia i nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu oraz oświadczenie woli związania Umową poprzez akceptację oświadczenia jak w § 2 ust. 1 powyżej (lub złożenia przez Klienta wyraźnego oświadczenia woli związania się Umową w trakcie rozmowy telefonicznej), równoznaczne jest z zawarciem Umowy z Administratorem zgodnie z niniejszymi Warunkami.

2. Administrator świadczy Usługi wyłącznie w oparciu o dane, dokumenty i informacje oraz wyjaśnienia przekazane przez Klienta, dlatego podstawowym warunkiem niezbędnym do świadczenia Usług jest sprawna komunikacja z Klientem. Konieczne dla wykonania Usług i przekazania Administratorowi jakichkolwiek Danych Osobowych jest złożenie przez Klienta oświadczenia wyrażonego poprzez zaznaczenie okienka check-box przy treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez Inventive Logic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000709320, o numerze NIP: 957-09-36-720 w celu przedstawienia ofert na wybrane przeze mnie produkty i usługi prezentowane w serwisie specjalnym www.multinor.fi

(Produkty) oraz w celach marketingowych takich usług, jak również na przekazanie tych danych Ekspertowi – MultiNOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000546209, o numerze NIP: 584-273-49-23, a także dalsze ich przekazanie Partnerowi - Oy Salus Group Ab, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsingfors, Finlandia, Nr org. 2765805-6 oraz Instytucji lub Instytucjom, których Oferty zostaną przeze mnie wybrane w celu złożenia wniosku o objęty Ofertą Produkt i zawarcia umowy. Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Inventive Logic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000709320, o numerze NIP: 957-09-36-720 (Administrator), a przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce zgodnie z właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych. Zostałem także pouczony, że podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla realizacji Usług, a także iż w każdym czasie przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych przez Administratora. Zbierane dane będą przetwarzane, w tym przekazywane innym podmiotom wyłącznie w wyżej wskazanych celach”.

3. Rodzaj i zakres aktualnie świadczonych przez Administratora Usług oraz szczegółowy sposób ich realizacji opisany jest w Serwisie i może ulegać zmianom zgodnie z niniejszymi Warunkami.

4. W rozsądnym czasie, niezwłocznie po akceptacji Warunków oraz/lub zawarciu Umowy, Klient otrzymuje od Administratora na podany w Formularzu adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy, tj. jedną lub więcej wiadomości e-mail zawierające w szczególności niniejsze Warunki wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Akceptując Warunki oraz zawierając Umowę, Klient wyraża zgodę na dostarczenie potwierdzenia zawarcia Umowy przez Klienta drogą elektroniczną.

5. W celu uzyskania Oferty przy wsparciu Usługami Administratora, Klient wybiera interesujący go Produkt oraz wypełnia odpowiedni Formularz w Serwisie podając potrzebne informacje, w tym Dane Osobowe, oraz przesyłając w razie potrzeby niezbędne dokumenty. Celem umożliwienia prawidłowego wykonania Usług i przekazania Klientowi Ofert, Klient składa oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora, tj. Inventive Logic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000709320, o numerze NIP: 957-09-36-720 oraz Eksperta – MultiNOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000546209, o numerze NIP: 584-273-49-23, informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej, dotyczących produktów i usług prezentowanych w serwisie specjalnym www.multinor.fi, a także w celu przedstawienia i zaoferowania mi przez Administratora, Eksperta lub ich partnerów innych produktów lub usług związanych w szczególności z pobytem i pracą w Finlandii. Wskazane przeze mnie dane są niezbędne do realizacji usługi. Zostałem pouczony, że w każdej chwili mogę wycofać udzieloną zgodę”. Złożenie tego oświadczenia jest dobrowolne, lecz konieczne dla realizacji Usług drogą elektroniczną.

6. Administrator nie wykonuje wstępnych, poglądowych ofert dotyczących poszczególnych Produktów, w tym w szczególności nie wykonuje wstępnych kalkulacji kosztów Produktów w oparciu o szczegółowe dane i potrzeby przedstawione przez Klienta, tj. poza uproszczonymi funkcjonalnościami i symulacjami publicznie dostępnymi w Serwisie, a także nie bada i nie ocenia zdolności kredytowej Klienta.

7. Po wyborze w Serwisie interesującego Klienta Produktu, Klient zostaje przekierowany na odpowiednią podstronę, gdzie wypełnia Formularz, w którym podaje informacje, w tym Dane Osobowe, które są konieczne do realizacji Usług oraz podjęcia działań do zawarcia umowy o Produkt z Instytucją. Przekazywanymi informacjami, niezbędnymi dla należytego wykonania Usługi, są w szczególności: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, a także wszelkie numery personalne, identyfikacyjne oraz – w zależności od wymagań Partnera lub Instytucji – informacje niezbędne do oceny zdolności kredytowej Klienta, etc. Klient może być także wielokrotnie proszony o uzupełnienie danych w Formularzu – w każdym czasie.

8. Administrator nie przyjmuje dokumentów od Klientów w innej formie niż elektroniczna.

9. We właściwym czasie Administrator przesyła również Klientowi pocztą elektroniczną, wiadomością SMS lub w inny sposób link do Formularza. Wypełnienie Formularza oraz wybór Oferty mogą być dokonane lub kontynuowane także w późniejszym czasie oraz telefonicznie – z pomocą konsultanta.

10. Po wypełnieniu Formularza – wniosku o Produkt – za zgodą Klienta Administrator przesyła go Partnerowi (wraz z niezbędnymi na tym etapie dokumentami), a Partner następnie przekazuje go Instytucji. Zgoda ta jest dobrowolna, lecz niezbędna do sprawnej i prawidłowej realizacji Usługi i może być wyrażona w szczególności poprzez złożenie oświadczenia następującej treści: Wyrażam zgodę na przekazanie przez Administratora do Oy Salus Group Ab, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsingfors, Finlandia, Nr org. 2765805-6 (Partnera) danych z Formularza oraz wszelkich innych podanych przeze mnie Danych Osobowych i informacji potrzebnych do wypełnienia wniosku o wybrany przeze mnie Produkt, którego dotyczy ten Formularz oraz proszę o złożenie przez Partnera, tj. upoważniam Partnera do złożenia w moim imieniu wniosku o ten Produkt do jednej lub wielu Instytucji – według wyboru Partnera”.

11. Zakres niezbędnych Danych Osobowych oraz innych informacji wymaganych od Klienta uzależniony jest od charakteru Produktu interesującego Klienta, jak również związanych z nim przepisów fińskich i standardów konkretnych Instytucji. Administrator, Ekspert lub Partner może przedstawić Klientowi za pośrednictwem Formularza wstępny, minimalny zakres informacji i dokumentów niezbędnych do wykonania Usługi, przed przedstawieniem Oferty lub zawarciem umowy o Produkt, przy czym Administrator jednocześnie zastrzega, że lista ta nie musi być pełna lub wyłączna, a ostateczna ocena kompletności i poprawności danych, informacji i dokumentów należy każdorazowo do Partnera i Instytucji. Dla uniknięcia wątpliwości, Klient przyjmuje do wiadomości, że w zależności od okoliczności konkretnej sprawy Klienta może być konieczne przedłożenie przez Klienta dodatkowych dokumentów, innych niż wymienione w Serwisie lub w Formularzu. Jeżeli Administrator przedstawi listę niezbędnych informacji lub dokumentów, przechodząc do kolejnej strony Formularza Klient potwierdza, że zapoznał się z listą dokumentów niezbędnych do wykonania Usługi oraz ją akceptuje.

12. W każdym przypadku w celu zawarcia umowy z Instytucją o konkretny Produkt lub umożliwienia realizacji Usługi Klient postępuje zgodnie z warunkami i wymogami Oferty oraz procedurą właściwą dla danej Instytucji. Proces ubiegania się o Produkt różni się zatem w zależności od Instytucji, dlatego podczas całego procesu realizacji Usługi, w tym także w toku całego procesu Klient może również korzystać z telefonicznej, zdalnej pomocy konsultantów, którzy mogą pomóc w wypełnieniu Formularza.

13. Konsultanci mogą wielokrotnie kontaktować się z Klientem w celu weryfikacji przebiegu procesu oraz udzielania Klientowi pomocy i ewentualnych wyjaśnień, tj. na każdym etapie procesu konsultant może wykonać połączenie telefoniczne lub VoIP do Klienta oraz/lub przesyłać wiadomości e-mail lub SMS. Klient wyraża na powyższe zgodę akceptując niniejsze Warunki i składając oświadczenie następującej treści: „Wyrażam zgodę na używanie przez Administratora, tj. Inventive Logic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000709320, o numerze NIP: 957-09-36-720 oraz Eksperta – MultiNOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000546209, o numerze NIP: 584-273-49-23, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne, dotyczącego w szczególności Produktów prezentowanych w serwisie specjalnym www.multinor.fi, a także w celu przedstawienia i zaoferowania mi przez Administratora, Eksperta lub ich partnerów innych produktów lub usług związanych w szczególności z pobytem i pracą w Finlandii. Wskazane przeze mnie dane są niezbędne do realizacji usługi. Zostałem pouczony, że w każdej chwili mogę wycofać udzieloną zgodę”. Złożenie tego oświadczenia jest dobrowolne, lecz konieczne dla realizacji Usług – przedstawienia Ofert z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych.

14. Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane, o czym – w razie nagrywania rozmowy – Klient zostaje poinformowany na samym jej początku. Jeśli Klient nie wyraża zgody na nagrywanie rozmowy powinien skorzystać z Formularza dostępnego w Serwisie lub kontaktować się z Administratorem w inny sposób. Administrator może także umówić z Klientem rozmowę z wykorzystaniem komunikatora internetowego umożliwiającego współdzielenie ekranu komputera Klienta (np. Skype) – dane lub nagrania z takich wideorozmów nie będą przechowywane przez Administratora.

15. Administrator może przekazać Dane Osobowe oraz informacje podane przez Klienta wskazanemu podmiotowi trzeciemu w celu wstępnej oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta – za uprzednią zgodą Klienta wyrażoną poprzez złożenie oświadczenia o następującej treści: Wyrażam zgodę na przekazanie przez Administratora, tj. Inventive Logic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000709320, o numerze NIP: 957-09-36-720 podanych przeze mnie Danych Osobowych i informacji do biura informacji kredytowej w Finlandii, jak Bisnode oraz Asiakastieto, w celu złożenia zapytania dotyczącego wstępnej oceny mojej zdolności kredytowej, niezbędnej do zawarcia umowy o jeden z Produktów oferowanych w serwisie specjalnym www.multinor.fi oraz upoważniam Administratora do złożenia takiego zapytania i otrzymania na nie odpowiedzi mogącej zawierać informacje, stanowiące tajemnicę bankową, a które będą pomocne dla wstępnej oceny mojej zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego. Zgadzam się także na udostępnienie tych informacji przez Administratora Ekspertowi - MultiNOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000546209, o numerze NIP: 584-273-49-23, Partnerowi - Oy Salus Group Ab, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsingfors, Finlandia, Nr org. 2765805-6, oraz wybranej przeze mnie Instytucji w celu przygotowania Oferty i zawarcia umowy o Produkt”. Klient przyjmuje także do wiadomości, że Partner oraz Instytucja mogą wymagać także ponownej weryfikacji zdolności kredytowej Klienta – zarówno przez wyżej wymienione podmioty (Bisnode oraz Asiakastieto), działających na warunkach dostępnych na stronach internetowych: www.bisnode.fi i www.asiakastieto.fi/web/fi/ oraz że wielokrotne zapytania dotyczące tej samej osoby w podanych systemach mogą obniżać punktową ocenę kredytową, a w razie negatywnej weryfikacji Klienta w tych systemach lub systemach Instytucji – nawet czasowo zablokować możliwość udzielenia pożyczek danemu Klientowi, za które to okoliczności lub skutki Administrator oraz Ekspert nie ponoszą odpowiedzialności.

16. Po uzyskaniu informacji o sposobie rozpoznania wniosku przez Instytucję Administrator niezwłocznie przekazuje Klientowi najkorzystniejsze Oferty albo informację o negatywnym rozpatrzeniu wniosku – telefonicznie, poprzez VoIP, SMS, pocztą elektroniczną lub w Serwisie.

17. Zmiana Oferty (np. kwot czy terminów związanych z Produktem) na prośbę Klienta jest możliwa, lecz wymaga ponownego zbadania wniosku przez Partnera oraz Instytucje, co może wydłużyć proces ubiegania się o Produkt. Postanowienie ust. 16 powyżej stosuje się odpowiednio.

18. Instytucje lub w ich imieniu Partner mogą też na każdym etapie prosić o przesłanie dodatkowych dokumentów, a w razie refinansowania wcześniejszego zadłużenia Klient może być zobowiązany do uzupełnienia specjalnego załącznika (tabeli).

19. Klient przyjmuje do wiadomości, że Instytucje co do zasady zawierają umowy o Produkty z wykorzystaniem podpisu elektronicznego – tzw. eID. Administrator wysyła Klientowi we właściwym czasie instrukcje niezbędne do złożenia podpisu elektronicznego. Klient przyjmuje do wiadomości, że wyłącznie niektóre Instytucje zgadzają się na podpisanie umowy o Produkt w formie pisemnej, dlatego brak podpisu elektronicznego (eID) może ograniczyć wybór Ofert oraz może uniemożliwić zawarcie umowy o konkretny Produkt.

20. Konsultant kontaktuje się Klientem we właściwym czasie po udostępnieniu Ofert w celu potwierdzenia czy Klient z powodzeniem zawarł umowę z Instytucją o Produkt. W razie jakichkolwiek problemów, na zasadach opisanych w Warunkach konsultant może pomóc Klientowi zawrzeć umowę z Instytucją oraz, w miarę wiedzy i możliwości, objaśniać procedurę Instytucji i znaczenie konkretnych czynności.

21. Po otrzymaniu od Partnera potwierdzenia uruchomienia Produktu (np. wypłaty pożyczki) przez Instytucję, Administrator niezwłocznie informuje o tym fakcie Klienta.

§ 5. SZCZEGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE KREDYTÓW KONSUMENCKICH

1. Postanowienia niniejszego § 5 Warunków znajdują zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy Produkt przedstawiany w Serwisie stanowi kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 ze zm.) oraz dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz. Urz. UE L 133 z 22.05.2008, str. 66).

2. Wszystkie dane i informacje o Produktach, do których mają zastosowanie przepisy aktów prawnych wskazanych w ust. 1 powyżej przygotowuje wyłącznie Partner lub Instytucja, a Administrator i Ekspert nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

3. Prezentowane w Serwisie reklamy i informacje o Produktach dotyczących kredytu konsumenckiego zawierają dane dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego, w szczególności stopę oprocentowania, podaje konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny:

1) stopę oprocentowania kredytu łącznie z informacją o tym, czy jest to stopa stała, zmienna czy też zastosowanie mają obydwie te stopy; informacje te podaje się wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu;

2) całkowitą kwotę kredytu;

3) rzeczywistą roczną stopę oprocentowania.

4. W stosownych przypadkach podaje się także czas obowiązywania umowy, całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta będącego konsumentem oraz wysokość rat i inne wymagane prawem elementy.

5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej podawane są w Serwisie oraz w Ofercie na podstawie reprezentatywnego przykładu przygotowanego przez Partnera lub Instytucję.

6. Instytucja lub Partner ustala rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta na podstawie informacji uzyskanych od Klienta dotyczących składników preferowanego przez Klienta Produktu. Jeżeli Klient nie udzieli takich informacji, Instytucja lub Partner ustala rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta na podstawie reprezentatywnego przykładu.

7. Klient przyjmuje do wiadomości, że Administrator oraz Ekspert są umocowani wyłącznie do świadczenia Usług będących przedmiotem Umowy – opisanych w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny w Serwisie oraz niniejszych Warunkach, lecz nie są umocowani do dokonywania czynności prawnych w imieniu Partnera lub Instytucji.

8. Klient przyjmuje do wiadomości, że Instytucja może być zobowiązana do dokonania oceny zdolności kredytowej Klienta będącego konsumentem. Ocena zdolności kredytowej dokonywana jest na podstawie informacji – Danych Osobowych uzyskanych od Klienta lub na podstawie informacji pozyskanych z odpowiednich baz danych lub zbiorów danych Instytucji (jeśli dotyczy). Klient może być zobowiązany do przedstawienia na żądanie Instytucji – przekazane przez Partnera, Administratora lub Eksperta, wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny zdolności kredytowej. Jeżeli Instytucją kredytodawcą jest bank albo inna instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredytów ocena zdolności kredytowej dokonywana jest zgodnie ze szczegółowymi regulacjami obowiązującymi te podmioty.

9. Administrator, Ekspert ani Partner nie dokonują badania ostatecznej zdolności kredytowej Klienta – innej niż wstępne badanie opisane w § 4 ust. 15 powyżej oraz nie odpowiadają za wynik i rzetelność każdych takich badań.

10. Instytucja może odmówić udzielenia Klientowi kredytu konsumenckiego lub zawarcia umowy o inny Produkt, za co Administrator i Ekspert nie ponoszą odpowiedzialności.

11. Partner lub – w miarę możliwości – Administrator lub Ekspert udzielą Klientowi wyjaśnień dotyczących informacji przekazanych przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki oraz treści umowy, która ma zostać zawarta – w sposób umożliwiający podjęcie decyzji o zawarciu umowy (skorzystaniu z Oferty). Niezależnie od powyższego, Klient ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać wszelkie wątpliwości w tym zakresie.

12. Klient może złożyć wniosek o otrzymanie bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie Instytucji lub Partnera Klient spełnia warunki do udzielenia mu kredytu konsumenckiego przez wybraną Instytucję. Administrator oraz Ekspert nie dokonują wiążącej oceny spełnienia warunków do udzielenia kredytu konsumenckiego Klientowi oraz nie podejmują decyzji o jego udzieleniu, dlatego wnioski, o których mowa w zdaniu poprzedzającym należy kierować w pierwszej kolejności do Partnera lub Instytucji.

13. Przed zawarciem umowy w oparciu o przedstawioną Ofertę, Klient może otrzymać formularz informacyjny zawierający szczegółowe, skonkretyzowane informacje o warunkach Oferty.

14. Podmiotami dostarczającymi Produkt (świadczącymi usługi z nim związane), z którymi współpracuje Partner w przygotowaniu Ofert dla Klientów korzystających z Serwisu są w szczególności: Northmill Oy - org.nr. 2680454-1, Adresse: Bulevardi 14A8, 00120 Helsinki, Resurs Bank AB Suomen sivuliike- org.nr. 2110471-4, Adresse: Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator zobowiązuje się do wykonania Usługi poprzez działanie z należytą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnego – w oparciu jednak wyłącznie o dane i informacje przekazane przez Klienta.

2. Administrator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Klienta nieprawdziwych, niepełnych lub wybiórczych danych w toku świadczenia Usług za pośrednictwem Formularza lub przekazanych w jakikolwiek inny sposób Administratorowi lub Ekspertowi w celu przygotowania Oferty, w tym w szczególności nie odpowiada za poniesione przez Klienta szkody czy utracone korzyści, w tym w szczególności za niesatysfakcjonujące Klienta Oferty albo odmowę lub negatywne rozpatrzenie wniosku Klienta o Produkt.

3. Administrator nie gwarantuje, że dane prezentowane w Serwisie lub Oferty przygotowane przez Partnera są wolne od błędów, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich wykorzystania przy podejmowaniu przez Klienta jakichkolwiek decyzji, czynności czy zaniechań, w tym decyzji finansowych.

4. Administrator nie odpowiada za aktualność i prawdziwość dostępnych w Serwisie danych finansowych i ofert banków. Klient przyjmuje do wiadomości, że treści te są przygotowywane wyłącznie przez Partnera we współpracy Partnera z Instytucją, a Administrator wyłącznie przygotowuje w Serwisie miejsce na ich publikację.

5. Klient przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie ma wpływu na tempo i sposób działania osób trzecich - w tym Partnera oraz Instytucji oraz że pozytywne rozpoznanie wniosku Klienta o zawarcie umowy o Produkt może zależeć od uznania Instytucji i nie ponosi odpowiedzialności za ich działania lub zaniechania.

6. Jeżeli Usługa zostanie wykonana przez Administratora w sposób wadliwy, Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do żądania usunięcia wad lub do odstąpienie od Umowy, przy czym prawo to nie przysługuje, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Roszczenia wynikające z wad wykonanej Usługi rozpoznawane są w postępowaniu reklamacyjnym, zgodnie z § 7 niniejszych Warunków.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedojście do skutku opartej o warunki wybranej Oferty przedstawionej w Serwisie umowy Klienta z Instytucją oraz jakiekolwiek następstwa z tym związane – w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, za koszty poniesione przez Klienta w związku z utraconymi korzyściami i szkody pośrednie.

§ 7. REKLAMACJE

1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wad przy wykonanej Usłudze lub naruszenia Warunków przez Administratora, Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji wobec Administratora.

2. Reklamacja powinna:

1) zostać przesłana na formularzu reklamacyjnym lub odpowiadającym mu, dostępnym w Serwisie albo wiadomością e-mail pod adres: finanse@multinor.fi niezwłocznie od zaistnienia przyczyny uzasadniającej jej złożenie, najlepiej nie później niż w terminie 7 dni od powzięcia przez Klienta informacji o takiej przyczynie,

2) zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Klienta,

3) zawierać aktualne dane Klienta umożliwiające kontakt zwrotny ze strony Administratora,

4) wskazywać inne istotne dla sprawy okoliczności.

3. Termin wpływu reklamacji rozumie się jako dzień wprowadzenia jej do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Administrator mógł zapoznać się z jej treścią. W każdym przypadku Klient otrzyma potwierdzenie wpływu reklamacji do Administratora poprzez wiadomość e-mail lub SMS.

4. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej wpływu do Administratora. Rozstrzygnięcie reklamacji przez Administratora jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie do Administratora.

5. W przypadku nieustosunkowania się do reklamacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, reklamację uważa się za uwzględnioną.

§ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY. ROZWIĄZANIE UMOWY. WYCOFANIE ZGÓD

1. Usługę uważa się za w pełni wykonaną z chwilą zawarcia przez Klienta umowy z Instytucją z wykorzystaniem wybranej w Serwisie Oferty.

2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od jej zawarcia. Akceptując Warunki, Klient przyjmuje do wiadomości, że oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub na formularzu, którego wzór doręczany jest Klientowi na trwałym nośniku – wraz z informacją przesłaną po zawarciu Umowy.

3. Klient przyjmuje do wiadomości, że Klientowi będącemu konsumentem może przysługiwać prawo odstąpienia od zawartej na odległość umowy dotyczącej Produktów – w tym umów o usługi finansowe lub inne usługi zawarte z Instytucją na odległość– w tym w szczególności zawartych z pomocą Usług świadczonych zgodnie z niniejszymi Warunkami. Mając jednak na uwadze, że Administrator nie jest stroną umowy o Produkt zawartej na podstawie Oferty, Klient nie może złożyć oświadczenia o odstąpieniu od zawartej z Instytucją za pośrednictwem Partnera umowy o Produkt (np. świadczenie usług finansowych) za pośrednictwem Administratora lub Eksperta. Klient przyjmuje do wiadomości, że Administrator ani Ekspert nie są umocowani do przyjmowania oświadczeń woli Klienta w tym zakresie, dlatego jakiekolwiek oświadczenia Klienta wobec Administratora czy Eksperta dotyczące rozwiązania czy odstąpienia od umowy z Instytucją są bezskuteczne i nie wywołują skutków względem umowy o Produkt zawartej przez Klienta z Instytucją.

4. Klient może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, pod warunkiem wyczerpania postępowania reklamacyjnego, chyba że co innego uzgodni z Administratorem.

5. Administrator może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części w przypadku naruszenia przez Klienta Warunków, w szczególności wskazanych w § 3 ust. 8 powyżej, a także w przypadkach, kiedy dane, dokumenty lub informacje przekazane przez Klienta są niekompletne i nie pozwalają na prawidłowe wykonanie Usługi – w trybie natychmiastowym lub po uprzednim wyznaczeniu Klientowi terminu do uzupełnienia braków lub zaniechania naruszeń – według wyboru Administratora, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od powzięcia informacji o naruszeniu Warunków.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6, Klient otrzyma oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez Administratora na wskazany w Formularzu adres e-mail lub w formie pisemnej – listem poleconym.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsze Warunki regulują sposób świadczenia Administratora wszystkich Usług za pośrednictwem Serwisu w sposób pełny, kompleksowy i wyłączny, chyba że właściwie umocowany przedstawiciel Administratora upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Administratora wyraźnie uzgodni co innego z Klientem, co potwierdzi na trwałym nośniku.

2. W sprawach nieuregulowanych w Warunkach zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, oraz ustawy o prawach konsumenta, o których mowa we wstępie. Niniejsze postanowienie nie narusza jednak bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także obowiązku zastosowania przepisów innego niż polskie prawa właściwego dla Klienta będącego konsumentem, jeśli ma ono zastosowanie.

3. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.), przy czym jeśli Klient nie jest konsumentem – wszelkie spory rozwiązywane będą przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Administratora oraz wyłącznie według polskiego prawa.

4. Klient ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych z Administratorem Umów. Klient będący konsumentem może mieć także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez podmioty uprawnione do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl/

5. Niniejsze Warunki udostępnione są nieodpłatnie w Serwisie oraz przekazywane są Klientowi na trwałym nośniku – wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy, jak również udostępniany jest na każde żądanie Klienta – w formie umożliwiającej jego odtwarzanie i utrwalanie przez system teleinformatyczny, którym posługuje się Klient.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu i sposobu świadczenia Usług w każdym czasie, w tym także do zmiany Eksperta, Partnera lub Instytucji, wprowadzania nowych lub usuwania dotychczas świadczonych Usług oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych we współpracy z Partnerem lub Instytucjami.

7. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszych Warunków w każdym czasie, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub nałożenia na Administratora określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania Serwisu i obsługi Klientów, poprawy ochrony prywatności Klientów i zapobieganiu ewentualnym nadużyciom. Wszelkie zmiany Warunków wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich ogłoszenia lub przekazania Klientowi oraz dotyczą także dalszej realizacji zawartych przed tym terminem Umów, chyba że Klient wniesie wobec zmian sprzeciw – w takim przypadku Umowa zostaje rozwiązana wraz z wejściem w życie zmienionych Warunków.


Gdańsk, dnia 25.09.2019 r.

 

Formularz odstąpienia od umowy Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy